Jagiellonian University Repository

Young Polish consumers' propensity to purchase in foreign online stores as an aspectes of the cultural determinants of e-commerce

pcg.skipToMenu

Young Polish consumers' propensity to purchase in foreign online stores as an aspectes of the cultural determinants of e-commerce

Show full item record

dc.contributor.author Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata [SAP11020006] pl
dc.date.accessioned 2017-10-03T14:08:22Z
dc.date.available 2017-10-03T14:08:22Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1231-7853 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44700
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Young Polish consumers' propensity to purchase in foreign online stores as an aspectes of the cultural determinants of e-commerce pl
dc.title.alternative Skłonność polskich młodych konsumentów do zakupu w zagranicznych sklepach internetowych jako aspekt uwarunkowań kulturowych e-commerce pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-33 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 33. Art. znajduje się na dołączonej do czasopisma płycie CD pl
dc.identifier.weblink https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf pl
dc.abstract.pl Zmiany na rynku e-commerce powodują, że aktualne staje się analizowanie uwarunkowań pozwalających na ekspansję e-sklepów poza granice kraju. W artykule poruszono zagadnienia istotne dla budowania strategii zagranicznych sklepów internetowych, koncentrując się na uwarunkowaniach kulturowych. Jednym z wątków w tym obszarze jest postrzeganie zagranicznych e-sklepów i uwarunkowania zakupu w nich. Podjęto próbę zbadania skłonności do zakupu w zagranicznych sklepach internetowych wśród polskich młodych dorosłych. Wyniki wskazują na ich mniejsze zainteresowanie e-zakupami poza granicami kraju, szczególnie wśród tych z badanych, którzy nie mają za sobą takich doświadczeń. pl
dc.abstract.en Changes in the e-commerce market cause the necessity to analyse determinants allowing e-shops to expand abroad. Focusing on cultural determinants, this article discusses issues important for the development of strategies in foreign Internet shops. One of the aspects in this area is the perception of foreign e-shops and the conditions of making purchases in them. An attempt has been made to study young Polish adults' propensity to purchase in foreign online stores. The results indicate rather low interest in e-shopping abroad, particularly among these survey participants who have no experience in buying things from foreign e-shops. pl
dc.subject.pl handel elektroniczny pl
dc.subject.pl zachowania nabywcze online pl
dc.subject.pl zamiar zakupu pl
dc.subject.pl młodzi dorośli pl
dc.subject.pl internetowe sklepy zagraniczne pl
dc.subject.pl uwaru, uwarunkowania kulturowenkowania kulturowe pl
dc.subject.en e-commerce pl
dc.subject.en online purchasing behaviour pl
dc.subject.en purchase intention pl
dc.subject.en young adults pl
dc.subject.en foreign online stores pl
dc.subject.en cultural conditions pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.title.journal Marketing i Rynek pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-03 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)