Jagiellonian University Repository

"Krótki kurs" historii WKP(b) i problem narracji totalitarnej

pcg.skipToMenu

"Krótki kurs" historii WKP(b) i problem narracji totalitarnej

Show full item record

dc.contributor.author Sadowski, Jakub [SAP14011945] pl
dc.date.accessioned 2017-10-03T13:45:06Z
dc.date.available 2017-10-03T13:45:06Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0037-6744 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44698
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Krótki kurs" historii WKP(b) i problem narracji totalitarnej pl
dc.title.alternative "History of the Communist Party" and the problem of Totalitarian narration pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 301-325 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/116039/edition/100854/content pl
dc.abstract.pl "Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs" (1938) doczekała się niezliczonej ilości edycji książkowych i tłumaczeń na ponad 60 języków świata. Powstał w wyniku kilkuletniej pracy tyleż konkretnych autorów i zespołów, co w wyniku działań Biura Politycznego WKP(b) i samego Stalina zmierzających ku wypracowaniu spójnej, homogenicznej narracji o historii partii bolszewickiej, posiadającej jednoznaczny walor dydaktyczny i w pełni odzwierciedlającej oczekiwania władz partyjnych co do politycznej wykładni historii rewolucji i dziejów ZSRR. Dzieło w takiej właśnie formie stało się narzędziem powszechnego oddziaływania ideologicznego w ZSRR, a po wojnie – również w krajach tzw. demokracji ludowej. Od czasu pierwszej publikacji "Historii państwa rosyjskiego" Mikołaja Karamzina nie było w Rosji dzieła (formalnie) historiograficznego, które by w porównywalnym stopniu wpłynęło na świadomość społeczną i kulturę oficjalną. Refleksja nad Krótkim kursem jest więc integralną częścią refleksji nad charakterem i skutkami funkcjonowania kultury totalitarnej. W niniejszym artykule autor analizuje "Krótki kurs" pod kątem narratologicznym i semiotyczno-kulturowym. pl
dc.abstract.en "History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks). Short Course" (1938) had innumerable editions and was translated into over 60 languages. The book is a result of several years of work not only by teams of authors and experts, but most of all – by Politburo of the Russian Communist Party (b) and Stalin’s own efforts to develop a coherent, homogeneous narrative about the history of the Bolshevik Party. This story should have a clear didactic purpose and fully refl ects the expectations of the Party authorities considering a political interpretation of the history of the revolution and of the USSR. The book has become a primary tool of ideological infl uence in the USSR and countries of the "people’s democracy". Apart from the fi rst publication of "History of the Russian State" by Nikolay Karamzin (1816–26) there were no historiographic books in Russia with a comparable degree of impact on public awareness and offi cial culture. Therefore, refl ection and analysis of "Short Course" is an integral part of the refl ection on the nature and consequences of the functioning of totalitarian culture. In this article author analyzes the "History of the Communist Party" in the context of narratology, semiotic and cultural studies. pl
dc.subject.pl historiografia pl
dc.subject.pl partia komunistyczna pl
dc.subject.pl historia WKP(b) pl
dc.subject.pl totalitaryzm pl
dc.subject.pl narracja totalitarna pl
dc.subject.pl stalin pl
dc.subject.pl krótki kurs pl
dc.subject.en History of the Communist Party pl
dc.subject.en totalitarianism pl
dc.subject.en totalitarian narration pl
dc.subject.en Stalin pl
dc.subject.en historiography pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,6 pl
dc.title.journal Slavia Orientalis pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-08-04 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska