Jagiellonian University Repository

Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie : o tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej

Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie ...

Show full item record

dc.contributor.author Niechciał, Paulina [USOS6581] pl
dc.date.accessioned 2015-03-31T12:08:53Z
dc.date.available 2015-03-31T12:08:53Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7688-163-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4430
dc.language pol pl
dc.title Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym Teheranie : o tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej pl
dc.title.alternative Zoroastrian minority in present-day Tehran : on the collective identity in the context of Shi'a domination pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos pl
dc.description.physical 357 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 309-326. Indeksy pl
dc.abstract.pl Pozycja jest poświęcona tożsamości współczesnych wyznawców zaratusztrianizmu – starożytnej religii dominującej w Iranie przed ekspansją arabską – którzy w wyniku islamizacji Bliskiego Wschodu stali się społecznością zmarginalizowaną i zdziesiątkowaną. Od czasu zmian społeczno-politycznych, które nastąpiły w Iranie w początkach XX wieku, wyznawcy zaratusztrianizmu zachowują status uznanej mniejszości religijnej i teoretycznie są pełnoprawnymi obywatelami, ale w praktyce niekoniecznie chroni ich to przed dyskryminacją. U jej źródła leży między innymi ideologiczny podział irańskiego społeczeństwa na obywateli wyznających religię państwową i pozostałych, wprowadzony po rewolucji islamskiej w 1979 roku. Z uwagi na kontekst jedynego na świecie szyickiego państwa wyznaniowego, Iran – szczególnie dla socjologów religii – jest niezwykle interesującym terenem badawczym. Opisane w tej książce badania terenowe zostały przeprowadzone przez autorkę podczas jej kilkumiesięcznego pobytu w Teheranie, gdzie mieszka największa i rozwijająca się najbardziej dynamicznie, a równocześnie prawie nieznana badaczom społeczność irańskich zaratusztrian. Zastosowanie kategorii tożsamości zbiorowej, inspirowanej w dużej mierze rozważaniami Shmuela N. Eisenstadta, pozwoliło gruntownie poznać badaną grupę i uchwycić ją jako pewną społeczną całość, z odniesieniem do szerokiego kontekstu społeczno-kulturowego. pl
dc.abstract.en The book covers the issue of identity of the modern followers of Zoroastrianism – an ancient religion, dominating in Iran before the Arabic conquest. As a result of Islamization of the Middle East, Zoroastrian community has become marginalized and decimated. Since the socio-political changes in Iran in the early twentieth century, Zoroastrians remain a recognized religious minority and theoretically are full-fledged citizens, but in practice are not necessarily protected against discrimination. Among others, it is rooted in ideological division of Iranian society into citizens professing Iran's state religion and others, imposed after the Islamic Revolution in 1979. Given the context of the world's only Shi'a religious state, Iran is a very interesting research area, especially for sociologists of religion. Field studies described in this book have been carried out by the author during her several months stay in Tehran, where the largest and most rapidly growing, but almost unknown to researchers community of Iranian Zoroastrians lives. An application of category of collective identity, largely inspired by Shmuel N. Eisenstadt's ideas, allowed the in-depth study of the group as a social entity, with reference to the broad socio-cultural context. pl
dc.subject.pl zaratusztrianie pl
dc.subject.pl Iran pl
dc.subject.pl mniejszości religijne pl
dc.subject.pl tożsamość zbiorowa pl
dc.subject.pl islam szyicki pl
dc.subject.en Zoroastrians pl
dc.subject.en Iran pl
dc.subject.en religious minorities pl
dc.subject.en collective identity pl
dc.subject.en Shi'a Islam pl
dc.description.publication 20 pl
dc.participation Niechciał, Paulina: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)