Jagiellonian University Repository

Samokształtowanie się praktyków pedagogicznych

Samokształtowanie się praktyków pedagogicznych

Show full item record

dc.contributor.author Gołek, Bartłomiej [SAP11020160] pl
dc.date.accessioned 2015-03-30T14:16:41Z
dc.date.available 2015-03-30T14:16:41Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0079-3418 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4366
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Samokształtowanie się praktyków pedagogicznych pl
dc.title.alternative The self-education process of educators pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 69-87 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95196/edition/82090/content pl
dc.abstract.pl Do istoty pracy nauczyciela (absolwenta kierunku nauczycielskiego) i pedagoga (absolwenta studiów pedagogicznych) należy oddziaływanie na innych, oddziaływanie na intelekt, emocje, system wartości i system postaw drugiego człowieka. Chcąc „prowadzić” (kierować, wspierać rozwój) innych, nauczyciel/pedagog musi dbać o własny rozwój i doskonalenie, musi się zmieniać po to, by być coraz lepszym nauczycielem i coraz bardziej sprawnym wychowawcą. Oprócz instytucjonalnych działań dośrodkowych (skierowanych na nauczyciela/pedagoga z zewnątrz), obejmujących różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, chodzi tu o całą sferą działań odśrodkowych w postaci samodzielnej aktywności poznawczej (samokształcenie) i wychowawczej (samowychowanie). Jest to obszar dotychczas słabo poznany, o ile ukazało się w ostatnim czasie wiele prac związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli, o tyle kategoria samokształtowania, a zwłaszcza samowychowania tej grupy zawodowej wydaje się kategorią zmarginalizowaną. Niewiele jest też opracowań podejmujących problematykę autokreacji pedagogów, a więc tych praktyków pedagogicznych, którzy pracują w innych niż szkoły instytucjach (domy dziecka, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie pedagogiczne, domy kultury, instytucje opieki społecznej i inne). Słabo zaakcentowane są związki między praktyką samorealizacji nauczycieli i pedagogów a teoretyczną wiedzą pedagogiczną. Traktowanie pedagogiki jako nauki o szeroko rozumianej działalności edukacyjnej (wychowawczej i kształcącej) pozwala na włączanie w zakres jej przedmiotu samowychowania i samokształcenia, czyli głównych składników samokształtowania człowieka w ciągu całego życia. Tym samym kategoria samokształtowania zyskuje rangę przedmiotu badań pedagogicznych. Pojęcie to, rozpatrywane na tle współczesnych pojęć pedagogicznych, jawi się nam jako ich konieczny element treściowy. Odnosi się ono do wszelkich samodzielnych działań człowieka nastawionych na pełny rozwój osobowy, na formowanie własnego "aksjologicznego wnętrza". Istotnym momentem tych działań jest - dokonująca się w oparciu o dobrowolną decyzję podmiotu - zmiana czy też modyfikacja własnych nastawień, postaw, poglądów, systemów wartości czy zasobu wiedzy. pl
dc.abstract.en The question of self-formation of a human being, that is the formation of the self, is being debated today in the fields of different academic disciplines, including philosophy, pedagogy and psychology. Depending on the approach a given discipline adopts, different aspects of this process are highlighted, including the cognitive, social, moral and cultural one. Self-formation is a process of development of the self, of one’s whole personality and it is a creative process of cognition and realization of personal and moral values, being a conscious work on oneself in all possible forms and ranges. pl
dc.subject.pl samowychowanie pl
dc.subject.pl samokształcenie pl
dc.subject.pl samokształtowanie pl
dc.subject.pl praktyka pedagogiczna pl
dc.subject.pl autokreacja pl
dc.subject.en self-education pl
dc.subject.en autocreation pl
dc.subject.en work on oneself pl
dc.subject.en pedagogical practice pl
dc.subject.en autocreation pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)