Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jüdische Märtyrer (kedoschim) in Krakau im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

Jüdische Märtyrer (kedoschim) in Krakau im Mittelalter ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Hońdo, Leszek [SAP11015376] pl
dc.date.accessioned 2015-03-30T08:56:13Z
dc.date.available 2015-03-30T08:56:13Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2083-7755 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4334
dc.language ger pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other jüdische Märtyrer pl
dc.subject.other Juden in Krakau pl
dc.subject.other Memorbücher pl
dc.title Jüdische Märtyrer (kedoschim) in Krakau im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit pl
dc.title.alternative Jewish martyrs (kedoshim) in Kraków in the Middle Ages and the early modern period pl
dc.title.alternative Żydowscy męczennicy (kedoschim) w Krakowie w średniowieczu i nowożytności pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 247-266 pl
dc.abstract.pl Do II wojny światowej żydowskie gminy dwa razy do roku wspominały swoich męczenników. Dziś również kontynuuje się tę tradycję, jednak nie wymienia się imion. Tak jest między innymi w Krakowie. Dostępne źródła – tak zwane Memorbucher (księgi pamięci), zachowane inskrypcje z żydowskich cmentarzy oraz źródła drukowane – pozwalają wskazać osoby, które w tradycji krakowskiej gminy uważane były za męczenników. W artykule omówiono źródła dotyczące męczenników gminy żydowskiej w Krakowie, zawarte w nich informacje oraz sposób przedstawienia wydarzeń, w wyniku których doszło do ich śmierci. pl
dc.abstract.en Prior to the outbreak of WWII Jewish communities (gminas) used to commemorate their martyrs twice a year. Nowadays the tradition is continued i.a. in Cracow, but the names of martyrs are not mentioned. Available sources such as Memorbücher (memorial books), preserved inscriptions from Jewish cemeteries and printed sources allow us to identify individuals who in the tradition of the Cracow gmina were considered as martyrs. The article discusses sources concerning martyrs of the Jewish gmina in Cracow, information included in the sources and the manner in which events leading to their death were presented. pl
dc.abstract.other Bis zum Zweiten Weltkrieg haben sich die jüdischen Gemeinden zweimal im Jahr ihre Märtyrer erinnert. Heute führt man die Tradition weiter, ohne aber die Namen zu nennen. So wird es unter anderem in Krakau gehandhabt. Die verfügbaren Quellen – die Memorbücher, die erhaltenen Inschriften auf den jüdischen Friedhöfen und gedruckte Quellen – helfen die Personen zu identifizieren, die in der Tradition der Krakauer Gemeinde als Märtyrer angesehen wurden. Der Artikel beschreibt die Quellen über die Märtyrer der jüdischen Gemeinde in Krakau und die darin enthaltenen Informationen und Darstellungen der Ereignisse, die zu ihrem Tode führten. pl
dc.subject.pl żydowscy męczennicy pl
dc.subject.pl Żydzi w Krakowie pl
dc.subject.pl księgi pamięci pl
dc.subject.en Jewish martyrs pl
dc.subject.en Jews in Kraków pl
dc.subject.en memory book pl
dc.description.volume 9 pl
dc.identifier.doi 10.12775/BPMH.2014.010 pl
dc.identifier.eissn 2391-792X pl
dc.title.journal Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission pl
dc.title.volume Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku pl
dc.language.container ger pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Judaistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 4


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach