Jagiellonian University Repository

Il palinsesto "nelle valli d’Arcadia" : L’Italia allo specchio della poesia europea del novecento

pcg.skipToMenu

Il palinsesto "nelle valli d’Arcadia" : L’Italia allo specchio della poesia europea del novecento

Show full item record

dc.contributor.author Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.date.accessioned 2017-08-22T11:34:02Z
dc.date.available 2017-08-22T11:34:02Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63305-35-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43294
dc.language ita pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other italianismo pl
dc.subject.other il mito arcadiaco dell’Italia pl
dc.subject.other viaggio in Italia pl
dc.subject.other intertestualità pl
dc.subject.other Mihály Babits pl
dc.subject.other Johann Wolfgang Goethe pl
dc.subject.other Kazimierz Wierzyński pl
dc.subject.other Jan Lechoń pl
dc.subject.other Antoni Słonimski pl
dc.subject.other Jarosław Iwaszkiewicz pl
dc.subject.other Czesław Miłosz pl
dc.subject.other Tadeusz Różewicz pl
dc.subject.other Iosif Brodskij pl
dc.subject.other Zbigniew Herbert pl
dc.subject.other Maria Luisa Spaziani pl
dc.subject.other Guido Piovene pl
dc.subject.other Umberto Eco pl
dc.subject.other Elena Croce pl
dc.subject.other il mito di Dante pl
dc.subject.other poesia europea a cavallo fra l‘800 e il ‘900 pl
dc.title Il palinsesto "nelle valli d’Arcadia" : L’Italia allo specchio della poesia europea del novecento pl
dc.title.alternative The palimpsest in the "Valleys of Arcadia" : Italy in the mirror of the 20th-century european poetry pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Roma : Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studi a Roma pl
dc.description.physical 34-49 pl
dc.description.additional Redakcja wymieniona we wstępie: Andreas Gottsmann, Antal Molnár, Piotr Salwa pl
dc.identifier.weblink http://www.rzym.pan.pl/images/files/conferenze/135._L_italianismo_moderno_ebook.pdf pl
dc.abstract.pl Podzielony na sześć części artykuł omawia charakterystyczne dla środkowoeuropejskiego italianizmu zjawiska. Podstawę rozważań stanowi zbiór tekstów autorów polskich i węgierskich, urodzonych w latach 1883-1924, z odniesieniami do literatury ich czasów w przypisach. Punktem wyjścia do refleksji jest włoskie podróżopisarstwo i publicystyka lat ’60 XX wieku, w których analizowane są podstawowe cechy włoskich clichés i stereotypów, pojawiające się w wypowiedziach cudzoziemców. Następnie przechodzi się do interpretacji wybranych utworów, począwszy od sceptycznych w stosunku do mitu, później - pozostałych. Z perspektywy geopoetyki interpretowane są utwory, w których dochodzi do głosu podróżopisarski model postrzegania Włoch i dokonuje się swoista metaforyzacja miejsc. Następnie zwraca się uwagę na zagadnienie intertekstualności. Analizie poddane są utwory, których italianizm przejawia się w postaci odniesień do uniwersum kulturowego Italii, czyli do wielkich twórców literatury i kultury włoskiej wraz z ich dziełami, a także do autorów obcych, których pisarstwo przyczyniło się do umocnienia mitu Italii w świadomości europejskiej. W dalszej kolejności omawiane są wiersze, w których motyw włoski pełni funkcję metaforyczną, jak dzieje się w utworach niosących wyraźny przekaz polityczny lub moralny. Na koniec wyjaśnione zostaje pojęcie palimpsestu, za pomocą którego możliwe wydaje się wskazanie różnorodności odmian italianizmu, stanowiącego znaczący składnik repertorum tematycznego poezji XX wieku oraz świadomości zbiorowej Europy - nie tylko Środkowo-Wschodniej. pl
dc.abstract.en Divided into six paragraphs, this essay deals with the issue of the 20th-century Italianism in Central-European poetry. The reflection is based on a body of Polish and Hungarian texts, written by the authors born between 1883 and 1924. It is complemented with references to European literature in the footnotes. In the first place, Italian hodeporics and literary essays from the 1960s are considered, in which the main features of the ‘Italian stereotype’ popular among the foreigners are examined. After that, both texts sceptical to the myth and those approving its message are analysed. Subsequently, the essay concentrates on texts in which the ’travelogue pattern’ interacts with the dynamics of metaphorization of the described places. Furthermore, intertextuality and various references to Italian culture (e.g. allusions to great figures of art and literature, to their works, as well as to the foreigners who created the Arcadian myth of Italy) are examined. A special attention is paid to those poems in which the Italian motif serves as a geopoetical metaphor, which is a feature of texts expressing a political or ethical message. Last but not least, the concept of palimpsest explicates the multiplicity of meanings of Italianism in the 20th-century poetry and in the collective memory of not only Central-European nations. pl
dc.abstract.other Suddiviso in sei parti, il saggio analizza i fenomeni dell’italianismo tipici del Novecento mitteleuropeo. La riflessione si basa su un corpus di testi di autori polacchi e ungheresi nati fra il 1883 e il 1924, con riferimenti alla letteratura europea dell’epoca nelle note. Il punto di partenza sono l’odeporica e la saggistica italiana degli anni ’60, in cui si esaminano i principali tratti del cliché italiano coltivato dagli stranieri, per passare alla lettura di testi, prima quelli scettici verso il mito, poi altri. Vengono interpretate successivamente le poesie in cui si rispecchia il modello odeporico di riflessione geopoetica sull’Italia insieme alla metaforizzazione di luoghi che avviene in esse. Si passa quindi al problema dell’intertestualità e all’analisi di testi il cui l’italianismo si manifesta in forma di riferimenti all’universo culturale del Bel Paese, cioè ai suoi grandi personaggi e alle loro opere, ma anche agli autori stranieri creatori del mito arcadico dell’Italia. In seguito, l’attenzione si concentra su poesie in cui il motivo italiano svolge una funzione metaforica, come avviene nei testi esprimenti un messaggio politico o anche quello etico. Infine con il concetto del palinsesto si esplica la molteplicità di significati dell’italianismo che si dimostra un elemento rilevante sia della poesia novecentesca, sia della memoria collettiva non solo mitteleuropea. pl
dc.subject.pl italianizm pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz pl
dc.subject.pl Tadeusz Różewicz, pl
dc.subject.pl Zbigniew Herbert pl
dc.subject.pl Josif Brodski pl
dc.subject.pl Guido Piovene pl
dc.subject.pl Maria Luisa Spaziani pl
dc.subject.pl Elena Croce pl
dc.subject.pl Umberto Eco pl
dc.subject.pl Jarosław Iwaszkiewicz pl
dc.subject.pl Antoni Słonimski pl
dc.subject.pl Jan Lechoń, pl
dc.subject.pl Kazimierz Wierzyński pl
dc.subject.pl Johann Wolfgang Goethe pl
dc.subject.pl Mihály Babits pl
dc.subject.pl intertekstualność pl
dc.subject.pl podróż włoska pl
dc.subject.pl mit arkadyjski Włoch pl
dc.subject.pl mit Dantego pl
dc.subject.pl poezja europejska XIX/XX wiek pl
dc.subject.en Italianism pl
dc.subject.en Italian travel pl
dc.subject.en Mihály Babits, pl
dc.subject.en intertextuality, pl
dc.subject.en Johann Wolfgang Goethe pl
dc.subject.en Antoni Słonimski pl
dc.subject.en Jan Lechoń, pl
dc.subject.en Czesław Miłosz pl
dc.subject.en Jarosław Iwaszkiewicz, pl
dc.subject.en Zbigniew Herbert pl
dc.subject.en Tadeusz Różewicz pl
dc.subject.en Joseph Brodsky pl
dc.subject.en Guido Piovene pl
dc.subject.en Elena Croce pl
dc.subject.en Maria Luisa Spaziani pl
dc.subject.en Umberto Eco pl
dc.subject.en the Arcadian myth of Italy pl
dc.subject.en Dante Alighieri’s myth pl
dc.subject.en European poetry 19th-20th century pl
dc.description.series Conferenze - Accademia Polacca delle Scienze (1978), ISSN 0239-8605; 135 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container L’italianismo moderno nell’Europa Centrale e Orientale (secc. XIX-XXI) : atti del convegno, Roma 10 giugno 2016 pl
dc.language.container ita pl
dc.date.accession 2017-08-01 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference L’italianismo moderno nell’Europa Centrale e Orientale (secc. XIX-XXI); 2016-06-10; 2016-06-10; Rzym; Włochy; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.sourceinfo liczba autorów 9; liczba stron 117; liczba arkuszy wydawniczych 7,3; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)