Jagiellonian University Repository

Rozważania nad kategorią rytmu "Pawła z Tarsu" Karola Huberta Rostworowskiego

pcg.skipToMenu

Rozważania nad kategorią rytmu "Pawła z Tarsu" Karola Huberta Rostworowskiego

Show full item record

dc.contributor.author Ziemba, Monika pl
dc.date.accessioned 2017-08-21T07:14:51Z
dc.date.available 2017-08-21T07:14:51Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43255
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Rozważania nad kategorią rytmu "Pawła z Tarsu" Karola Huberta Rostworowskiego pl
dc.title.alternative Reflections on the category of rhythm of "Paul of Tarsus" written by Karol Hubert Rostworowski pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 41-53 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 52-53 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+16_1_2017/8687849b-9a41-458b-8aad-b9da3e2cedfb#page=41 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł rozpatruje problematykę muzyczno-literackich filiacji. Jego celem jest wskazanie na muzyczność typu I jako tę, która stanowi immanentną cechę budowy dramatu Karola Huberta Rostworowskiego pt. Paweł z Tarsu. Autorka pracy, opierając się na wypowiedzi samego twórcy, wskazuje, że kategoria rytmu stanowi oś konstrukcyjną utworu i odgrywa znaczącą rolę w odzwierciedleniu stanów emocjonalnych poszczególnych bohaterów. Poprzez próbę transponowania określonych terminów muzycznych na materiał językowy dokonuje analizy wybranych przejawów rytmiczności. Skupia się również na agogice i akustyce, które implikują bogatą nastrojowość, egzemplifikują temperament postaci i wpływają na odbiór dzieła dramatycznego. pl
dc.abstract.en The article examines the issues of musical and literary filiations. Its aim is to indicate to the musicality of type I as this, which is an inherent feature of the construction of the drama entitled Paul of Tarsus written by Karol Hubert Rostworowski. The author of the work, based on the statements of Rostworowski, indicates that the category of rhythm provides the core of the drama and fully huge role in reflection the emotional states of individual characters. By transposition of various music terms into linguistic material, makes analyzes of selected rhythmicality components. The author also focuses on agogics and acoustics, which implies a rich moodiness, exemplify the temperament of characters and affect the reception of drama. pl
dc.subject.pl muzyczność pl
dc.subject.pl dramat pl
dc.subject.pl Paweł z Tarsu pl
dc.subject.pl Karol Hubert Rostworowski pl
dc.subject.pl rytm pl
dc.subject.pl agogika pl
dc.subject.en musicality pl
dc.subject.en drama pl
dc.subject.en Paul of Tarsus pl
dc.subject.en Karol Hubert Rostworowski pl
dc.subject.en rhytm pl
dc.subject.en agogics pl
dc.description.number 16 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-08-21 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska