Jagiellonian University Repository

Mechanizm produkcji anionorodnika ponadtlenkowego przez cytochrom bc_{1} badany poprzez modyfikację poszczególnych etapów przepływu elektronów w łańcuchach kofaktorów

Mechanizm produkcji anionorodnika ponadtlenkowego ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Osyczka, Artur [SAP11017125] pl
dc.contributor.author Borek, Arkadiusz [SAP13008285] pl
dc.date.accessioned 2017-07-18T07:29:58Z
dc.date.available 2017-07-18T07:29:58Z
dc.date.submitted 2015-02-03 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42898
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Mechanizm produkcji anionorodnika ponadtlenkowego przez cytochrom bc_{1} badany poprzez modyfikację poszczególnych etapów przepływu elektronów w łańcuchach kofaktorów pl
dc.title.alternative Mechanism of superoxide production by cytochrome bc_{1} studied by modifications of individual steps of electron transpory chain pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 201 pl
dc.abstract.pl Cytochrom \mathit{bc}_{1} jest białkiem łańcucha transportu elektronów. Jego działanie związane jest z budowaniem siły protonomotorycznej służącej do produkcji ATP. Oprócz reakcji katalitycznych (które konserwują energię), w pewnych warunkach mogą zachodzić reakcje uboczne, które prowadzą do dyssypacji energii. W reakcjach katalitycznych energia reakcji utleniania chinolu jest wykorzystywana do translokacji protonów w obrębie cytochromu \mathit{bc}_{1}. W tym przypadku, w miejscu katalitycznym Qo następuje rozdział dwóch elektronów dostarczanych przez chinol, które przepływają przez dwa odrębne łańcuchy kofaktorów. W reakcjach ubocznych, w konsekwencji może nastąpić utrata części energii z utleniania chinolu. Może być ona „rozproszona” na skutek częściowej lub całkowitej utraty funkcji translokacji protonów przez cytochrom \mathit{bc}_{1}. Są to reakcje, w których w miejscu katalitycznym Qo nie następuje wydajny rozdział elektronów na dwa łańcuchy kofaktorów. Jedną z reakcji ubocznych jest przekaz elektronu z semichinonu w miejscu Qo na tlen z wytworzeniem anionorodnika ponadtlenkowego. W wyniku tej reakcji oprócz spadku wydajności translokacji protonów, powstaje reaktywny rodnik, który może prowadzić do dużych uszkodzeń w komórce poprzez utlenianie różnych cząsteczek, takich jak lipidy i białka. Inną reakcją uboczną może być przekaz obydwu elektronów na jeden łańcuch kofaktorów (na łańcuch o wyższym potencjale redoks), co powoduje spadek wydajności fosforylacji oksydacyjnej. W pracy doktorskiej badane były zarówno reakcje katalityczne jak i reakcje uboczne. Praca doświadczalna nad poznaniem tych reakcji została wzbogacona pełnym teoretycznym modelem działania monomeru cytochromu \mathit{bc}_{1}. Model ten umożliwia poznanie działania cytochromu \mathit{bc}_{1} oraz przewidzenie zachowania się badanego układu w różnych warunkach stężenia substratów i produktów, jak i efektu kinetycznego łączenia mutacji w obrębie tego białka. W pracy doktorskiej został też opisany efekt inhibicji cytochromu \mathit{bc}_{1} przez jeden z substratów – chinol. Inhibicja ta jest połączona ze znacznym spadkiem aktywności białka po czasie rzędu kilkunastu – kilkudziesięciu sekund i z produkcją anionorodnika ponadtlenkowego. Efekty kinetyczne mutacji punktowych i produkcja wolnych rodników są czynnikami, które leżą u podstaw chorób mitochondrialnych. Niektóre mutacje pojawiające się w obrębie ludzkiego cytochromu b zostały przebadane w tej pracy doktorskiej. W oparciu o zdobytą wiedzę zaproponowano sposób w jaki mutacje te wpływają na funkcjonowanie białka. pl
dc.subject.pl cytochrom bc1 pl
dc.subject.pl anionorodnik ponadtlenkowy pl
dc.subject.pl mutacje mitochondrialne pl
dc.subject.pl mechanizm działania pl
dc.subject.pl model matematyczny pl
dc.subject.en cytochrome bc1 pl
dc.subject.en superoxide pl
dc.subject.en mitochondrial mutations pl
dc.subject.en mechanism of action pl
dc.subject.en mathematical model pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2015/029 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.contributor.reviewer Froncisz, Wojciech [SAP11004926] pl
dc.contributor.reviewer Gruszecki, Wiesław pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright