Jagiellonian University Repository

(Nie)możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej : w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych

pcg.skipToMenu

(Nie)możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej : w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych

Show full item record

dc.contributor.author Smoter, Katarzyna [SAP14002827] pl
dc.contributor.author Jamrozowicz, Barbara [SAP14000656] pl
dc.date.accessioned 2017-07-14T11:55:05Z
dc.date.available 2017-07-14T11:55:05Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1896-2327 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42799
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title (Nie)możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej : w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych pl
dc.title.alternative The possibility and impossibility of forming intercultural competence among students of early childhood education : in search of practical solutions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 43-57 pl
dc.description.additional Na pub. autorka podpisana: Barbara Smoter. Bibliogr. s. 55-57 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/article/view/842/931 pl
dc.abstract.pl W artykule poddałyśmy analizom kwestie dotyczące możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów realizujących proces edukacji wczesnoszkolnej. Za pomocny uznałyśmy przegląd aktualnych teorii i dobrych praktyk w odniesieniu do obszaru edukacji międzykulturowej oraz wielokulturowej. W podjętych rozważaniach uwzględniłyśmy zapis podstawy programowej odnoszącej się do tych dzieci, które rozpoczną edukację we wrześniu 2017 roku. Zauważalny staje się w niej brak zapisu dotyczącego zagadnienia różnorodności kulturowej, co wydaje się tworzyć wrażenie pewnej "niewidoczności" tej kwestii. Takie ujęcie może generować ograniczenia w kształtowaniu warunków dla poznawania "inności" i "Innych" w toku codziennych sytuacji edukacyjnych. W tekście odniosłyśmy się zarówno do obecnych, jak i często nieobecnych (a zalecanych) rozwiązań pozwalających uczniom na pomyślne funkcjonowanie we współczesnym, zróżnicowanym świecie. Zwróciłyśmy uwagę na to, że włączaniu jakichkolwiek działań edukacyjnych powinno towarzyszyć krytyczne myślenie i szacunek dla rożnych perspektyw ponad podziałami kulturowymi. W artykule ujęliśmy przykłady "dobrych praktyk", takich jak: storytelling, włączenie do oddziaływań edukacyjnych międzykulturowych historii nauczycieli i uczniów oraz zastosowanie bajek międzykulturowych. Za interesujące poznawczo można również uznać wykorzystanie w toku zajęć tzw. Persona Dolls i nadanie szczególnej wagi procesom bezprzemocowej komunikacji rozgrywającej się między szkołą a rodziną. pl
dc.abstract.en The article analyzes the possibilities of creating intercultural competences in primary school students. In this reflection we would like to present an overview of the aspects of current theory and best practice in the area of intercultural education and multicultural. We consider also the curriculum for schools and those children who start early school education in September 2017. We saw that the lack of the information about cultural diversity seems to create a barrier to continue and create conditions for learning about its characteristics in the course of everyday learning situations. Finally, we show present and absent (and recommended) solutions that enable students to successfully function in a "diverse world". We consider the fact that switching any educational activities should be accompanied by critical thinking and respect for different perspectives across cultures. In this article we reveal some practices such as storytelling, the inclusion of educational intercultural history for teachers and students, and the intercultural use of fairy tales during lessons called: Persona Dolls and special communication without violence between school and the family. pl
dc.subject.pl różnorodność kulturowa pl
dc.subject.pl edukacja międzykulturowa pl
dc.subject.pl kompetencje międzykulturowe pl
dc.subject.en cultural diversity pl
dc.subject.en intercultural education pl
dc.subject.en intercultural competences pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 2 (44) pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.14632/eetp.2017.12.44.43 pl
dc.identifier.eissn 2353-7787 pl
dc.title.journal Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce pl
dc.title.volume Wielokulturowość jako model edukacji otwartej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-07-13 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa