Jagiellonian University Repository

Polityka rodzinna w strategiach rozwiązywania problemów społecznych w powiatach Małopolski

pcg.skipToMenu

Polityka rodzinna w strategiach rozwiązywania problemów społecznych w powiatach Małopolski

Show full item record

dc.contributor.author Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.date.accessioned 2017-07-04T11:19:50Z
dc.date.available 2017-07-04T11:19:50Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7695-623-7 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42289
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Polityka rodzinna w strategiach rozwiązywania problemów społecznych w powiatach Małopolski pl
dc.title.alternative Family policy in the strategies for solving social problems in the poviats of Małopolska pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 41-50 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 49-50 pl
dc.identifier.weblink https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/40054/edition/36480 pl
dc.abstract.pl Zarządzanie o charakterze strategicznym stanowi istotny element funkcjonowania współczesnych jednostek terytorialnych. Dotyczy praktycznie wszystkich obszarów życia społeczności lokalnych. Perspektywa długofalowa odgrywa niebagatelną rolę także w funkcjonowaniu sfery społecznej, w tym w prowadzeniu polityki rodzinnej. Celem artykułu jest więc sprawdzenie na poziomie deklaratywnym - poprzez analizę zapisów dokumentów strategicznych powiatów małopolskich - roli i miejsca, jakie we wspomnianych dokumentach odgrywają problemy polskich rodzin i sposoby ich rozwiązywania w dłuższej perspektywie czasu. pl
dc.abstract.en The management of a strategic character is an important element for the functioning of modern units of local governments. It applies to almost all areas of life of local communities. The long-term perspective plays an important role also in the functioning of the social sphere, including in the conduct of family policy. The aim of this study is to check on the declarative level - through the analysis of strategic documents of poviats of Małopolska - the role and place that Polish family problems and methods for solving them play in these documents in the long run. pl
dc.subject.pl polityka rodzinna pl
dc.subject.pl powiat pl
dc.subject.pl strategia rozwiązywania problemów społecznych pl
dc.subject.pl strategia rozwoju pl
dc.subject.en family policy pl
dc.subject.en poviat pl
dc.subject.en development strategy pl
dc.subject.en strategy for solving social problems pl
dc.description.number 456 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2016.456.03 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-19 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska