Jagiellonian University Repository

Partycypacja interesariuszy w budowaniu przewagi konkurencyjnej jako czynnik społecznej odpowiedzialności biznesu

Partycypacja interesariuszy w budowaniu przewagi ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.contributor.author Pietras, Karolina [USOS9959] pl
dc.date.accessioned 2017-06-30T11:41:55Z
dc.date.available 2017-06-30T11:41:55Z
dc.date.submitted 2011-02-28 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42163
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Partycypacja interesariuszy w budowaniu przewagi konkurencyjnej jako czynnik społecznej odpowiedzialności biznesu pl
dc.title.alternative Stakeholder participation in a competitive advantage creation as an aspect of corporate social responsibility pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 223 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.abstract.pl Praca podejmuje problem znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności partycypacji interesariuszy dla budowania przewagi konkurencyjnej firm, a także instytucjonalizacji dialogu z interesariuszami w organizacjach prezentujących dobre praktyki w tym zakresie w Polsce. Badania własne przeprowadzono z użyciem jakościowych metod badawczych, wykorzystując wielokrotne studia przypadków. Wyniki badań potwierdzają złożoność procesu instytucjonalizacji dialogu z interesariuszami w przedsiębiorstwach. Czynniki inicjujące dialog w polskim kontekście to korporacyjne standardy zagraniczne, regulacje prawne oraz oczekiwania formułowane przez interesariuszy. Na formowanie dialogu w organizacjach istotny wpływ mają również czynniki działające wewnątrz organizacji takie jak wartości organizacyjne, zmiany w strukturze organizacyjnej usprawniające dialog i narzędzia wiążące go z systemem zarządzania, jak również zaangażowanie kierownictwa. Eksploracyjna część badań umożliwiła wyłonienie warunków prowadzenia dialogu, a także identyfikację korzyści, jak również zagrożeń związanych z partycypacją interesariuszy. Korzystając z wnioskowania opartego o analizę atrybutów zasobów relacyjnych zebrano dowody potwierdzające obecność potencjału konkurencyjnego związanego z partycypacją interesariuszy. pl
dc.abstract.en The paper investigates the problem of implications of corporate social responsibility, especially stakeholder participation, for competitive advantage creation, as well as institutionalization of stakeholder dialogue in these enterprises which present best practices in Poland. The qualitative methodology using multiple case studies was applied in empirical research design. The results confirm the complexity of the process of stakeholder dialogue institutionalization within organization. The factors which initiate stakeholder dialogue in Polish context are: external corporate standards, regulatory law and expectations formulated by stakeholders. The formation of stakeholder dialogue is influenced by inner-organizational factors such as organizational values, modifications in organizational structure that facilitate dialogue, tools that integrate it into management systems, alongside with commitment of executives. The explorative part of the research enable us to identify conditions of conducting dialogue, as well as benefits and threats connected to stakeholder participation. Using deduction based on the analysis of the attributes of relational resources the evidences were collected that confirm the competitive advantage potential related to stakeholder participation. pl
dc.subject.pl społeczna odpowiedzialność biznesu pl
dc.subject.pl przewaga konkurencyjna pl
dc.subject.pl partycypacja interesariuszy pl
dc.subject.pl dialog z interesariuszami pl
dc.subject.pl instytucjonalizacja pl
dc.subject.en corporate social responsibility pl
dc.subject.en competitive advantage pl
dc.subject.en stakeholder participation pl
dc.subject.en stakeholder dialogue pl
dc.subject.en institutionalization pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2011/032 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.contributor.reviewer Filek, Janina pl
dc.contributor.reviewer Prawelska-Skrzypek, Grażyna [SAP11006568] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright