Jagiellonian University Repository

Request a copy of the document

Request a copy of the document

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Partycypacja interesariuszy w budowaniu przewagi konkurencyjnej jako czynnik społecznej odpowiedzialności biznesu

  1. This email address is used for sending the document.
  2. Files