Jagiellonian University Repository

Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg

pcg.skipToMenu

Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg

Show full item record

dc.contributor.author Pociask-Karteczka, Joanna [SAP11010767] pl
dc.contributor.author Żychowski, Józef pl
dc.contributor.editor Ciupa, Tadeusz pl
dc.contributor.editor Suligowski, Roman pl
dc.date.accessioned 2015-03-25T13:57:23Z
dc.date.available 2015-03-25T13:57:23Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60026-50-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4209
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg pl
dc.title.alternative Flash floods : causes and dynamic pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kielce : Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego pl
dc.pubinfo : Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pl
dc.description.physical 213-226 pl
dc.description.additional Materiały z XXX Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej pt. "Woda w mieście", która odbyła się w dniach 23-24.06.2014 r. w Kielcach pl
dc.identifier.weblink http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/2014_Woda w mieście.pdf pl
dc.abstract.pl Zachodzące zmiany klimatyczne oraz antropogeniczne przemiany pokrycia terenu powodujące wzrost uszczelnienia zlewni przyczyniają się do zwiększenia się liczby powodzi przyjmujących formę flash floods, tj. powodzi błyskawicznych. Ma to swoje odzwierciedlenie w niekorzystnych skutkach ekonomicznych i społecznych. Celem artykułu jest próba usystematyzowania i uogólnienia wiedzy na temat przyczyn i przebiegu powodzi błyskawicznych. Powódź błyskawiczna jest to nagłe zalanie terenu, charakteryzujące się krótkim czasem trwania oraz lokalnym zasięgiem. Do głównych bezpośrednich przyczyn powodzi błyskawicznych należą: deszcz nawalny, intensywne topnienie pokrywy śnieżnej lub lodu lodowcowego, uszkodzenie lub zniszczenie zapory, grobli lub innej budowli piętrzącej, przerwanie wałów powodziowych, nagłe uwolnienie wód z e zbiornika wodnego lub podniesienie się w nim stanu wody, podtopienie terenu. Powodzie błyskawiczne należą do najkrótszych i najbardziej dynamicznych zdarzeń hydrologicznych. Czas koncentracji i czas trwania fali wezbraniowej podczas powodzi błyskawicznej jest bardzo krótki. W wielu przypadkach powodziom tym towarzyszą intensywne ruchy masowe. pl
dc.abstract.en Climate change and land cover contribute to the increasing threat of flash floods. They are the shortest and most dynamic hydrological events. Flood disaster is reflected in various significant economic and social losses, especially in the urbanized areas. The main aim of the paper is an attempt to systematize and generalize knowledge about the causes and dynamic of flash floods. The main direct causes of flash floods are very heavy localized rainfall, intense melting of snow cover or glacier ice, damage or destruction of a dam, dike or other structure in the riverbed, the break of flood embankments, the sudden release of water from the lake (e.g.jőkulhalup), sudden increase of water level in lake (e.g. caused by landslide), flooding the area by collected rainwater on nonpermeable area. Flash floods occurs mostly with in 6 hours of a heavy rain event. Time of concentration and duration of the flash flood is very short (varies from a few to several hours). Big rate of load sediment and intense mass movements are accompanying to flash floods. pl
dc.subject.pl zagrożenia naturalne pl
dc.subject.pl powodzie miejskie pl
dc.subject.pl zmiany pokrycia terenu pl
dc.subject.pl zmiany klimatu pl
dc.subject.en natural hazards pl
dc.subject.en land cover changes pl
dc.subject.en climate change pl
dc.subject.en urban floods pl
dc.description.series Monografie Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego; t. 2 pl
dc.description.publication 0,84 pl
dc.title.container Woda w mieście pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-03-25 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)