Jagiellonian University Repository

Automation, education, unemployment : a scenario analysis

pcg.skipToMenu

Automation, education, unemployment : a scenario analysis

Show full item record

dc.contributor.author Campa, Riccardo [SAP11017849] pl
dc.date.accessioned 2017-06-22T12:28:00Z
dc.date.available 2017-06-22T12:28:00Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2450-5358 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41746
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Automation, education, unemployment : a scenario analysis pl
dc.title.alternative Automatyzacja, edukacja, bezrobocie : analiza scenariuszy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-39 pl
dc.identifier.weblink http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/download/SPI.2017.1.001/12026 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia analizę krótkoterminowego scenariusz przyszłości odnośnie możliwych relacji między automatyzacją, edukacją i bezrobociem. Zdaniem autora scenariusz przedstawiony przez McKinsey Global Institute z roku 2013 nie docenia problemu bezrobocia wynikającego z postępu technologicznego i proponuje taki model edukacji, który w sposób nieadekwatny chce stawić czoła wyzwania przełomowych technologii XXI wieku. Nowe osiągnięcia technologiczne - jak automatyzacja pracy umysłowej - będę wpływać na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych robotników. Z tego powodu decydenci nie unikną scenariusza masowego bezrobocia wyłącznie poprzez rozbudowie nauki matematyki, nauki i inżynierii. Lepszym rozwiązaniem mogłoby być ustanowienie uniwersalnej pensji minimalnej oraz opracowanie takiej modelu edukacji, który stymulowałby kreatywność na poziomie przynależności człowieka do wspólnoty. pl
dc.abstract.en The article proposes a short term scenario analysis concerning the possible relations between automation, education, and unemployment. According to the author, the scenario analysis elaborated by the McKinsey Global Institute in 2013 underestimate the problem of technological unemployment and proposes an education model which is inadequate to face the challenges of 21st century disruptive technologies. New technological advances - as the automation of knowledge work - will also affect the jobs of highly educated workers. Therefore, policy makers will not avert the scenario of massive unemployment only by extending the study of math, science, and engineering. A better solution could be the establishment of a universal basic income, and the elaboration of an education model capable of stimulating creativity and the sense of belonging to a community. pl
dc.subject.pl bezrobocie spowodowane postępem technologicznym pl
dc.subject.pl zautomatyzowane społeczeństwo pl
dc.subject.pl uniwersalna pensja minimalna pl
dc.subject.pl edukacja humanistyczna pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.en technological unemployment pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en future pl
dc.subject.en automation pl
dc.subject.en social work pl
dc.subject.en humanities pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 8 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.12775/SPI.2017.1.001 pl
dc.identifier.eissn 2450-5366 pl
dc.title.journal Studia Paedagogica Ignatiana pl
dc.title.volume A crisis of humanity? Transhumanism, posthumanism and the future of education pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-06-14 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska