Jagiellonian University Repository

Kody i semantyki w komunikacji środowisk nacjonalistycznych

pcg.skipToMenu

Kody i semantyki w komunikacji środowisk nacjonalistycznych

Show full item record

dc.contributor.author Pielużek, Marcin [SAP14013035] pl
dc.date.accessioned 2015-03-25T10:24:39Z
dc.date.available 2015-03-25T10:24:39Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0044-4405 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4163
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kody i semantyki w komunikacji środowisk nacjonalistycznych pl
dc.title.alternative Codes and semantics in communication of radical right-wing pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-105 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 103-104 pl
dc.identifier.weblink http://www.kul.pl/files/102/articles/2014_3/zn_kul_2014_3_marcin_pieluzek.pdf pl
dc.abstract.pl Ugrupowania nacjonalistyczne wykorzystują liczne subkulturowe kanały komunikacji do promowania programów politycznych, manifestacji przekonań i wartości, generując oraz reprodukując specyficzne kody komunikacyjne. Celem artykułu jest rekonstrukcja językowego obrazu świata polskich środowisk nacjonalistycznych. Przyjęta przez autora perspektywa komunikacyjna koncentruje się na sposobach konstruowania oraz funkcjach poszczególnych konstruktów, dokonana w oparciu o kluczowe kody wykorzystywane w komunikacji radykalnej prawicy. Bazując na teoriach konstruktywistycznych, językoznawstwa kognitywnego oraz koncepcji językowego obrazu świata podjęta została próba identyfikacji oraz analizy obecnych w publikacjach środowisk skrajnie prawicowych podstawowych kodów tożsamościowych i ich semantyk. pl
dc.abstract.en Nationalistic groups employ numerous subculture communication channels to promote political programs, to manifest convictions and values, generating and reproducing specific communication codes. Purpose of the article is reconstruction of linguistic worldview of Polish nationalistic movements. Communication perspective assumed by the author is focused on construction methods and functions of respective constructs, performed based on key codes used in communication of the radical right-wing. Basing on constructivist theories, cognitive linguistics and concept of linguistic worldview, attempt of identification and analysis was undertaken with regard to basic identity codes and their semantics present in publications of extreme right-wing environments. pl
dc.subject.pl językowy obraz świata pl
dc.subject.pl komunikacja społeczna pl
dc.subject.pl konstruktywizm pl
dc.subject.pl nacjonalizm pl
dc.subject.pl radykalne ruchy polityczne pl
dc.subject.en linguistic worldview pl
dc.subject.en social communication pl
dc.subject.en constructivism pl
dc.subject.en nationalism pl
dc.subject.en radical political movements pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 3 (227) pl
dc.description.publication 1,49 pl
dc.identifier.eissn 2543-9715 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-03-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 72 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa