Jagiellonian University Repository

A Kraków to... miasto festiwali

A Kraków to... miasto festiwali

Show full item record

dc.contributor.author Studencka, Kamila [USOS182874] pl
dc.date.accessioned 2017-06-05T12:35:06Z
dc.date.available 2017-06-05T12:35:06Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41253
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title A Kraków to... miasto festiwali pl
dc.title.alternative And Cracow is… city of festivals pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-11 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 9-11 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2017/Zarzadzanie-Publiczne-1-2017/art/9202/ pl
dc.abstract.pl Wśród determinantów rozwoju podkreśla się wpływ czynników kulturowych i kapitału ludzkiego na atrakcyjność konkretnych regionów i turystyki. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie czy odbywające się w Krakowie festiwale mają wpływ na rozwój kulturalny i turystyczny miasta. Dokonano próby opisu najliczniej zrzeszających turystów festiwali krakowskich oraz analizy oddziaływania wydarzeń kulturowych na rozwój miasta Krakowa. Podstawę naukowej analizy stanowią opracowania statystyczne oraz literatura branżowa. pl
dc.abstract.en Among the determinants of development influence of cultural factors and human capital is underlined on the attractiveness of specific regions and tourism. The aim of the development is the answer to the question whether in Cracow festivals have an impact on the development of the cultural and tourist city. The author tried to describe the most numerous attention-grabbing of tourists festivals and cultural events and make the impact analysis on the development of the city of Cracow. The basis for scientific analysis are statistical and industry literature. pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl rozwój pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl turystyka pl
dc.subject.pl festiwale pl
dc.subject.en Cracow pl
dc.subject.en development pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en tourism pl
dc.subject.en festivals pl
dc.description.number 1 (37) pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.16.002.6498 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-05-30 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa