Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

First results of GERDA Phase II and consistency with ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Agostini, M.
Allardt, M.
Bakalyarov, A. M.
Balata, M.
Barabanov, I.
Baudis, L.
Bauer, C.
Bellotti, E.
Belogurov, S.
Belyaev, S. T.
Benato, G.
Bettini, A.
Bezrukov, L.
Bode, T.
Borowicz Dariusz
Brudanin, V.
Brugnera, R.
Caldwell, A.
Cattadori, C.
Chernogorov, A.
D’Andrea, V.
Demidova, E. V.
Marco, N. Di
Domula, A.
Doroshkevich, E.
Egorov, V.
Falkenstein, R.
Frodyma Nikodem
Gangapshev, A.
Garfagnini, A.
Gooch, C.
Grabmayr, P.
Gurentsov, V.
Gusev, K.
Hakenmüller, J.
Hegai, A.
Heisel, M.
Hemmer, S.
Hofmann, W.
Hult, M.
Inzhechik, L. V.
Csáthy, J. Janicskó
Jochum, J.
Junker, M.
Kazalov, V.
Kihm, T.
Kirpichnikov, I. V.
Kirsch, A.
Kish, A.
Klimenko, A.
Kneißl, R.
Knöpfle, K. T.
Kochetov, O.
Kornoukhov, V. N.
Kuzminov, V. V.
Laubenstein, M.
Lazzaro, A.
Lebedev, V. I.
Lehnert, B.
Liao, H. Y.
Lindner, M.
Lippi, I.
Lubashevskiy, A.
Lubsandorzhiev, B.
Lutter, G.
Macolino, C.
Majorovits, B.
Maneschg, W.
Medinaceli, E.
Miloradovic, M.
Mingazheva, R.
Misiaszek Marcin
Moseev, P.
Nemchenok, I.
Palioselitis, D.
Panas Krzysztof
Pandola, L.
Pelczar, Krzysztof
Pullia, A.
Riboldi, S.
Rumyantseva, N.
Sada, C.
Salamida, F.
Salathe, M.
Schmitt, C.
Schneider, B.
Schönert, S.
Schreiner, J.
Schulz, O.
Schütz, A.-K.
Schwingenheuer, B.
Selivanenko, O.
Shevzik, E.
Shirchenko, M.
Simgen, H.
Smolnikov, A.
Stanco, L.
Vanhoefer, L.
Vasenko, A. A.
Veresnikova, A.
Sturm, K. von
Wagner, V.
Wegmann, A.
Wester, T.
Wiesinger, C.
Wójcik Marcin
Yanovich, E.
Zhitnikov, I.
Zhukov, S. V.
Zinatulina, D.
Zuber, K.
Zuzel Grzegorz

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Agostini, M.
Allardt, M.
Bakalyarov, A. M.
Balata, M.
Barabanov, I.
Baudis, L.
Bauer, C.
Bellotti, E.
Belogurov, S.
Belyaev, S. T.
Benato, G.
Bettini, A.
Bezrukov, L.
Bode, T.
Borowicz Dariusz
Brudanin, V.
Brugnera, R.
Caldwell, A.
Cattadori, C.
Chernogorov, A.
D’Andrea, V.
Demidova, E. V.
Marco, N. Di
Domula, A.
Doroshkevich, E.
Egorov, V.
Falkenstein, R.
Frodyma Nikodem
Gangapshev, A.
Garfagnini, A.
Gooch, C.
Grabmayr, P.
Gurentsov, V.
Gusev, K.
Hakenmüller, J.
Hegai, A.
Heisel, M.
Hemmer, S.
Hofmann, W.
Hult, M.
Inzhechik, L. V.
Csáthy, J. Janicskó
Jochum, J.
Junker, M.
Kazalov, V.
Kihm, T.
Kirpichnikov, I. V.
Kirsch, A.
Kish, A.
Klimenko, A.
Kneißl, R.
Knöpfle, K. T.
Kochetov, O.
Kornoukhov, V. N.
Kuzminov, V. V.
Laubenstein, M.
Lazzaro, A.
Lebedev, V. I.
Lehnert, B.
Liao, H. Y.
Lindner, M.
Lippi, I.
Lubashevskiy, A.
Lubsandorzhiev, B.
Lutter, G.
Macolino, C.
Majorovits, B.
Maneschg, W.
Medinaceli, E.
Miloradovic, M.
Mingazheva, R.
Misiaszek Marcin
Moseev, P.
Nemchenok, I.
Palioselitis, D.
Panas Krzysztof
Pandola, L.
Pelczar, Krzysztof
Pullia, A.
Riboldi, S.
Rumyantseva, N.
Sada, C.
Salamida, F.
Salathe, M.
Schmitt, C.
Schneider, B.
Schönert, S.
Schreiner, J.
Schulz, O.
Schütz, A.-K.
Schwingenheuer, B.
Selivanenko, O.
Shevzik, E.
Shirchenko, M.
Simgen, H.
Smolnikov, A.
Stanco, L.
Vanhoefer, L.
Vasenko, A. A.
Veresnikova, A.
Sturm, K. von
Wagner, V.
Wegmann, A.
Wester, T.
Wiesinger, C.
Wójcik Marcin
Yanovich, E.
Zhitnikov, I.
Zhukov, S. V.
Zinatulina, D.
Zuber, K.
Zuzel Grzegorz

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Agostini, M.
Allardt, M.
Bakalyarov, A. M.
Balata, M.
Barabanov, I.
Baudis, L.
Bauer, C.
Bellotti, E.
Belogurov, S.
Belyaev, S. T.
Benato, G.
Bettini, A.
Bezrukov, L.
Bode, T.
Borowicz Dariusz
Brudanin, V.
Brugnera, R.
Caldwell, A.
Cattadori, C.
Chernogorov, A.
D’Andrea, V.
Demidova, E. V.
Marco, N. Di
Domula, A.
Doroshkevich, E.
Egorov, V.
Falkenstein, R.
Frodyma Nikodem
Gangapshev, A.
Garfagnini, A.
Gooch, C.
Grabmayr, P.
Gurentsov, V.
Gusev, K.
Hakenmüller, J.
Hegai, A.
Heisel, M.
Hemmer, S.
Hofmann, W.
Hult, M.
Inzhechik, L. V.
Csáthy, J. Janicskó
Jochum, J.
Junker, M.
Kazalov, V.
Kihm, T.
Kirpichnikov, I. V.
Kirsch, A.
Kish, A.
Klimenko, A.
Kneißl, R.
Knöpfle, K. T.
Kochetov, O.
Kornoukhov, V. N.
Kuzminov, V. V.
Laubenstein, M.
Lazzaro, A.
Lebedev, V. I.
Lehnert, B.
Liao, H. Y.
Lindner, M.
Lippi, I.
Lubashevskiy, A.
Lubsandorzhiev, B.
Lutter, G.
Macolino, C.
Majorovits, B.
Maneschg, W.
Medinaceli, E.
Miloradovic, M.
Mingazheva, R.
Misiaszek Marcin
Moseev, P.
Nemchenok, I.
Palioselitis, D.
Panas Krzysztof
Pandola, L.
Pelczar, Krzysztof
Pullia, A.
Riboldi, S.
Rumyantseva, N.
Sada, C.
Salamida, F.
Salathe, M.
Schmitt, C.
Schneider, B.
Schönert, S.
Schreiner, J.
Schulz, O.
Schütz, A.-K.
Schwingenheuer, B.
Selivanenko, O.
Shevzik, E.
Shirchenko, M.
Simgen, H.
Smolnikov, A.
Stanco, L.
Vanhoefer, L.
Vasenko, A. A.
Veresnikova, A.
Sturm, K. von
Wagner, V.
Wegmann, A.
Wester, T.
Wiesinger, C.
Wójcik Marcin
Yanovich, E.
Zhitnikov, I.
Zhukov, S. V.
Zinatulina, D.
Zuber, K.
Zuzel Grzegorz