Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mgr Adam Cieślak (1955-2008)

Mgr Adam Cieślak (1955-2008)

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2017-05-25T11:37:11Z
dc.date.available 2017-05-25T11:37:11Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1425-9893 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40866
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Mgr Adam Cieślak (1955-2008) pl
dc.title.alternative Adam Cieslak M.A. (1955-2008) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 106-108 pl
dc.abstract.pl Adam Cieślak urodził się 23 grudnia 1955 r. w Krakowie, a zmarł 2 października 2008 r. także w Krakowie. Adam Cieślak, mgr, był bibliotekarzem i kustoszem w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracował w tymże Archiwum w latach 1982-2008. Był magistrem w zakresie archeologii. Ukończył studia archeologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim 16 kwietnia 1987 r. Napisał wiele artykułów na temat archiwistyki i historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował głównie w periodykach: "Archiwista Polski", "Krakowski Rocznik Archiwalny" i "Alma Mater". Ma około 50 publikacji w swoim dorobku pisanym. Jest także współautorem opublikowanej książki zatytułowanej: "Wyrok na Uniwersytet Jagielloński" (wyd. 1989), i monumentalnej książki biograficznej opartej na źródłach (w kilku woluminach) pt. "Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae" (wyd. 1999, 2006). Jest także współautorem kilku dokumentalnych filmów historycznych dla Telewizji Polskiej (Kraków, TVP3). Jego dorobek jest dobrze znany archiwistom z Polski oraz innych krajów europejskich. Publikował po polsku i angielsku. Artykuł opisuje działalność i twórczość Adama Cieślaka. pl
dc.abstract.en Adam Cieślak was born 23rd December 1955 year in Cracow and he died 2nd October 2008 year also in Cracow. Adam Cieślak, M. A., was a librarian and a custodian of the Jagiellonian University Archive in Cracow. He was working in this Archive in years 1982-2008. He was a master of art in field of archaeology. He graduated archaeological studies in the Jagiellonian University 16th April 1987 year. He wrote a lot of articles (papers) on archivistics and history of the Jagiellonian University. He published mainly in periodicals: "Archiwista Polski", "Krakowski Rocznik Archiwalny" and "Alma Mater". There are about 50 publications in his written oeuvre. He is also an co-author of some published book entitled: Wyrok na Uniwersytet Jagielloński (1989) and a monumental biographical source-based book (in some volums) entitled Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae (1999, 2006). He is an co-author of some documental historical films for Polish Television (Cracow, TVP3), too. His oeuvre is well-known for archivists from Poland and from another European countries. He published in Polish and in English languages. The article describes Adam Cieślak's activity and creativity. pl
dc.subject.pl Adam Cieślak (1955-2008) pl
dc.subject.pl archiwistyka pl
dc.subject.pl Archiwum UJ pl
dc.subject.pl Uniwersytet Jagielloński pl
dc.subject.en Adam Cieslak (1955-2008) pl
dc.subject.en archival studies pl
dc.subject.en Jagiellonian University Archives pl
dc.subject.en Jagiellonian University pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 4 (52) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Archiwista Polski pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); po opublikowaniu; 108; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska