Jagiellonian University Repository

Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki personalistyczne

Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki ...

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Adamski, Franciszek pl
dc.date.accessioned 2017-05-24T10:06:25Z
dc.date.available 2017-05-24T10:06:25Z
dc.date.issued 1999 pl
dc.identifier.isbn 83-233-1164-1 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-1164-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40811
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki personalistyczne pl
dc.title.alternative Stefan Szuman's personalistic themes of axiological pedagogy pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 263-268 pl
dc.abstract.pl Autor artykułu koncentruje się na problematyce personalizmu w koncepcji charakterologicznej (etycznej, aksjologicznej) Stefana Szumana (1889-1972), polskiego pedagoga, psychologa, filozofa i lekarza. Tekst dotyczy wybranych motywów personalistycznych z książki Stefana Szumana pt. Natura, osobowość i charakter człowieka, napisanej przez niego po polsku w okresie II wojny światowej, a wydanej w 1995 r. po jego śmierci. Książka ta nie mogła być wydana w Polsce pod okupacją sowiecką do lat 90. XX wieku. Dopiero po upadku komunizmu w Polsce książkę wydali Jezuici. Autor omawia kwestię osoby, natury, osobowości i charakteru człowieka według Szumana. Autor cytuje fragmenty i analizuje ogólnie m.in. motywy chrześcijańskie. Szuman pisał, że najważniejszą wartością człowieka jest świętość. pl
dc.abstract.en The author of the paper focusses on the problem of personalism in characterological (ethical, axiological) conception by Stefan Szuman (1889-1972), Polish pedagogue, psychologist, philosopher and physician. The text concerns the selected personalistic motives taken from Stefan Szuman’s book entitled Natura, osobowosc i charakter człowieka [Nature, Personality and Character of a Man], written by him in Polish, in the Word War II period, and published in 1995 after his death. The book could not be published in Poland under the Soviet occupation untill the nineties of the 20. Century. When communism collapsed in Poland, the book was published by Jesuits. The author discusses questions of person, nature, personality and character of a man, according Szuman. The author quotes some fragments and he analyses generally e.g. Christian motives. Szuman wrote, that sanctity is the most important value of a man. pl
dc.subject.pl filozofia pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl kulturoznawstwo pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl Szuman Stefan (1889-1972) pl
dc.subject.pl personalizm pl
dc.subject.pl teoria wychowania pl
dc.subject.pl pedagogika aksjologiczna pl
dc.subject.pl wartości pl
dc.subject.pl osoba pl
dc.subject.pl wychowanie pl
dc.subject.pl historia myśli pedagogicznej pl
dc.subject.pl pedagogika polska pl
dc.subject.pl antropologia pedagogiczna pl
dc.subject.pl filozofia wychowania pl
dc.subject.pl dialog w wychowaniu pl
dc.subject.pl natura pl
dc.subject.pl osobowość pl
dc.subject.pl charakter pl
dc.subject.pl człowiek pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.en philosophy pl
dc.subject.en history pl
dc.subject.en cultural studies pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en Szuman Stefan (1889-1972) pl
dc.subject.en personalism pl
dc.subject.en educational theory pl
dc.subject.en axiological pedagogy pl
dc.subject.en value pl
dc.subject.en person pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en history of educational idea pl
dc.subject.en Polish pedagogy pl
dc.subject.en pedagogical anthropology pl
dc.subject.en philosophy of education pl
dc.subject.en dialogue in education pl
dc.subject.en nature pl
dc.subject.en personality pl
dc.subject.en character pl
dc.subject.en man pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.description.series Varia - Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-7900; t. 395 pl
dc.description.publication 0,55 pl
dc.title.container Wychowanie na rozdrożu : personalistyczna filozofia wychowania pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 216; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska