Jagiellonian University Repository

Nastawienia życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej : analiza porównawcza

Nastawienia życiowe młodzieży niedostosowanej ...

Show full item record

dc.contributor.author Wysocka, Ewa Katarzyna pl
dc.contributor.author Ostafińska-Molik, Barbara [SAP11020062] pl
dc.date.accessioned 2015-03-23T11:57:57Z
dc.date.available 2015-03-23T11:57:57Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1899-3524 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4075
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Nastawienia życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej : analiza porównawcza pl
dc.title.alternative Attitude of life socially maladjusted youth and properly adapted : comparative analysis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 233-254 pl
dc.identifier.weblink http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/1.2014.pdf pl
dc.abstract.pl Autorki przyjęły założenie, iż niedostosowanie społeczne stanowi złożony syndrom nastawień percepcyjnych (opisowych) i preferencyjnych (motywacyjnych) warunkujących zachowania nieprzystosowawcze (sprzeczne z normami i wartościami powszechnie przyjętymi w danym społeczeństwie), destruktywny indywidualnie i społecznie. Jako podstawę konceptualizacji badań przyjęły teorię poznawczą osobowości S. Epsteina. Badania o charakterze sondażowym w dwóch grupach młodzieży w okresie późnej adolescencji (chłopców w wieku 16-19 lat), Dobór próby był celowo-losowy, zależnie od grupy (przystosowani prawidłowo: uczniowie liceum – dobór losowy, N=247; niedostosowani społecznie: wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – dobór celowy, N=250). Badania wśród licealistów prowadzono od lutego do czerwca 2011, a w grupie osób niedostosowanych społecznie od września 2012 do stycznia 2013. Przyjęte założenie o zróżnicowaniu młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej w zakresie nastawień życiowych, rozumianych jako system przekonań o sobie (samoocena) i świecie (obraz świata) oraz dotyczących relacji „ja – świat (funkcjonowanie interpersonalne) i własnego życia (obraz własnego życia – poczucie skuteczności, kontroli), zostało potwierdzone (statystyka t; wielkość efektu), zaś stwierdzone różnice są na tyle wyraźne, iż nie można uznać ich za efekt przypadkowy. Wskazuje to, iż przekonania te stanowią ważny mechanizm nieprzystosowania. pl
dc.abstract.en The authors have adopted the assumption that social maladjustment syndrome is a complex perceptual attitudes (descriptive) and preferential (incentive) determining conduct disorders (contrary to the norms and values generally accepted in the society), individually and socially destructive. As a basis for the conceptualization of research adopted a cognitive theory of personality S. Epstein. Research on a survey, in two groups of young people in their late teens (boys aged 16-19 years), sampling was purposive and random, depending on the group (adapted properly: high school students – random sampling, N=247; socially maladjusted: pupils Youth Education Centres – purposive sampling, N=250). The study was conducted among high school students from February to June 2011, and the group of socially maladjusted from September 2012 to January 2013. Assumption of the diversity of socially maladjusted youth and properly adapted in terms of attitudes of life, understood as a system of beliefs about themselves (self-esteem) and the world (world view) and on the relationship of “I – the world” (interpersonal functioning), and his own life (the image of his own life – the sense of effectiveness of control), has been confirmed (statistic t; effect size). The differences are so pronounced that they couldn’t be regarded as incidental effect. This indicates that these beliefs are an important mechanism for maladjustment. pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 1 (22) pl
dc.description.points 9 pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.title.journal Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-03-23 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)