Jagiellonian University Repository

Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych

pcg.skipToMenu

Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych

Show full item record

dc.contributor.author Żuradzki, Tomasz [SAP14004448] pl
dc.date.accessioned 2017-05-15T12:05:08Z
dc.date.available 2017-05-15T12:05:08Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40532
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych pl
dc.title.alternative The normative implications of the preference toward identified people pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 113-136 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 134-136 pl
dc.identifier.weblink http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1034 pl
dc.abstract.pl Badania psychologiczne wskazują, że ludzie chętniej pomagają osobom zidentyfikowanym niż niezidentyfikowanym. Preferencja ta ma istotny wpływ na wiele ważnych decyzji indywidualnych i publicznych dotyczących m.in. szczepień lub dystrybucji ograniczonych zasobów na opiekę zdrowotną. Celem tego artykułu jest doprecyzowanie terminów "osoba zidentyfikowana", "niezidentyfikowana", "statystyczna", a następnie krytyczna analiza trzech argumentów filozoficznych dotyczących normatywnego znaczenia tej preferencji, które odwołują się do 1) kontraktualizmu ex ante, 2) sprawiedliwej dystrybucji szans i ryzyka, 3) reguł dotyczących rozpraszania złych rezultatów i koncentrowania dobrych. Pokażę, że argumenty te, które wiążą się z interesującymi problemami filozoficznymi dotyczącymi m.in. kontrfaktycznych okresów warunków, nie są przekonujące. pl
dc.abstract.en The results of empirical research show that people prefer to help identified individuals rather than unidentified. This preference has an important influence on many private and public decisions, for example concerning vaccination or the distribution of healthcare resources. The aim of this article is to define terms "identified", "unidentified", "statistical", and then to analyze three philosophical arguments concerning the normative implications of this preference: 1) contractualism ex ante; 2) fair distribution of chances and risks; 3) principles about concentrating good effects and distributing bad effects. I will demonstrate that these arguments, which are related with interesting philosophical problems, for example counterfactuals, are not convincing. pl
dc.subject.pl osoby zidentyfikowane pl
dc.subject.pl osoby statystyczne pl
dc.subject.pl ryzyko pl
dc.subject.pl niepewność pl
dc.subject.pl opieka zdrowotna pl
dc.subject.pl Caspar Hare pl
dc.subject.en identified people pl
dc.subject.en statistical people pl
dc.subject.en risk pl
dc.subject.en uncertainty pl
dc.subject.en healthcare pl
dc.subject.en Caspar Hare pl
dc.description.number 51 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.13153/diam.51.2017.1034 pl
dc.identifier.eissn 1733-5566 pl
dc.title.journal Diametros pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-04-05 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project 0068/NPRH4/H2b/83/2016 pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska