Jagiellonian University Repository

15 lat po liberalizacji rynku energii w Austrii : ewolucja i perspektywy

15 lat po liberalizacji rynku energii w Austrii : ...

Show full item record

dc.contributor.author Kucharska, Anna [USOS81800] pl
dc.date.accessioned 2017-05-15T09:00:17Z
dc.date.available 2017-05-15T09:00:17Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1429-6675 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40519
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title 15 lat po liberalizacji rynku energii w Austrii : ewolucja i perspektywy pl
dc.title.alternative 15 years after liberalisation of energy market in Austria : evolution and perspectives pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-102 pl
dc.identifier.weblink https://epj.min-pan.krakow.pl/15-years-after-the-liberalization-of-the-energy-market-in-Austria,96160,0,2.html pl
dc.abstract.pl Austria jest niewielkim państwem, ale o dość wysokim zapotrzebowaniu energetycznym. Nie posiada jednak własnych złóż surowców energetycznych, a do tego brak dostępu do morza pociąga za sobą zależność od innych państw w kwestii tranzytu. Kraj jest położony w centrum Europy, dzięki czemu krzyżuje się w nim wiele międzynarodowych tras przesyłu, ale równocześnie sprzyja to łatwemu uzależnieniu od importu. W tych mało sprzyjających warunkach geopolitycznych przyszło Austrii mierzyć się w drugiej połowie XX w. z koniecznością kształtowania polityki energetycznej, która gwarantowałaby bezpieczeństwo energetyczne państwa i jednocześnie spełniała normy środowiskowe. Austria wcześnie dostrzegła potencjał odnawialnych źródeł energii, w szczególności hydroenergii, wykorzystując w ten sposób szczególną topografię kraju. Pod względem udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju, Austria należy do nielicznych pionierów energetyki odnawialnej w Europie. Sukcesem tego państwa była też dokonana w 2001 r. liberalizacja rynku energii elektrycznej, którą Austria przeprowadziła najszybciej spośród państw członkowskich Unii Europejskiej. Liberalizacja umożliwiła zasadniczą reorganizację struktury austriackiego rynku energii z korzyścią dla odbiorców końcowych. Nie udało się jednak zrealizować w pełni wszystkich założonych celów i Austria wciąż stoi przed pewnymi wyzwaniami związanymi z kształtowaniem rynku. Należą do nich, z jednej strony, kwestie wewnętrzne, takie jak wciąż wysoka koncentracja na rynku w obszarze sprzedaży energii. Z drugiej strony, budowa jednolitego rynku w Unii Europejskiej i konsolidacja z rynkami Europy Środkowo-Wschodniej wymagają dalszych działań w zakresie dostosowywania struktury austriackiego rynku energii. W artykule dokonano analizy zarówno podstaw, jak i samego procesu kształtowania rynku energii w Austrii, jego oceny i przeglądu bieżącej sytuacji stanu energetyki w państwie. pl
dc.abstract.en Austria is a relatively small country, however it has a quite high energy demand due to high civilizational development of the country. The country does not have own natural energy resources. Also, Austria does not have an access to the sea, therefore cannot take advantage of offshore opportunities. These issues cause that Austria relies on other countries importing the energy. Given Austria’s central geographical position, a significant number of international energy routes cross in Austria. This, however, entails Austrian strong import dependency. Despite of the adverse geopolitical context, Austria needed to create a national energy policy, which would guarantee energy security of the country and meet environmental standards. Austria recognised quite early the potential of renewable energy sources - especially hydro energy - taking advantage of the mountainous topography. The country is one of leaders in European Union in terms of share of renewable energy sources in overall domestic electricity production. In 2001 symbolically has begun liberalised energy market in Austria. The implementation process of liberalisation was fastest of all EU members and in general successful. Liberalisation allowed to essentially reorganise the structure of Austrian energy market and was beneficial for final consumers. Nevertheless, not all targets have been met. Austria is facing challenges regarding further development of energy market. This includes internal issues such as still quite high market concentration at retail level. On the other hand, the creation of common European energy market and the market coupling with Central and East European region require further regulatory actions in regards to adjustment the structure of Austrian energy market. The following paper analyses the objective premises and the process itself of energy market development in Austria. It contains also a review of the current national energy situation and assessment of the liberalisation process. pl
dc.subject.pl rynek energii pl
dc.subject.pl liberalizacja pl
dc.subject.pl Austria pl
dc.subject.pl polityka energetyczna pl
dc.subject.en energy market pl
dc.subject.en liberalization pl
dc.subject.en Austria pl
dc.subject.en energy policy pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-22 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa