Jagiellonian University Repository

O взглядах поляков на участие государства в экономике

pcg.skipToMenu

O взглядах поляков на участие государства в экономике

Show full item record

dc.contributor.author Czarnik, Szymon [SAP11019622] pl
dc.date.accessioned 2017-05-12T09:44:41Z
dc.date.available 2017-05-12T09:44:41Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 1563-3713 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40496
dc.language ukr pl
dc.subject.other государственное вмешательство в экономику pl
dc.subject.other государственное регулирование экономики pl
dc.subject.other государство и экономика pl
dc.subject.other экономика и государство pl
dc.title O взглядах поляков на участие государства в экономике pl
dc.title.alternative Views of Poles on the role of the state in economy pl
dc.title.alternative O poglądach Polaków na udział państwa w gospodarce pl
dc.title.alternative O vzglâdah polâkov na učastie gosudarstva v èkonomike pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 48-69 pl
dc.description.additional Autor na publikacji podpisany: Шимон Чарник. Tłum.: Юлии Краснопольской, Светланы Иващенко pl
dc.identifier.weblink http://i-soc.com.ua/journal/03_Czarnik.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł składa się z dwu części. W pierwszej na podstawie wyników sondaży przeprowadzanych w ostatnich latach przez Centrum Badania Opinii Społecznej autor formułuje kilka ogólnych wniosków na temat kierunku i tempa przemian, jakim ulegają poglądy Polaków na rolę państwa w gospodarce. W drugiej części wykorzystano dane Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego, aby pokazać strukturę tych poglądów oraz ich determinanty. Zastosowano model regresji liniowej, by ustalić, w jakim stopniu opinie o gospodarczych powinnościach rządu uwarunkowane są socjoekonomicznymi cechami respondentów. Wykorzystano także analizę korelacyjną, do zbadania zależności pomiędzy etatyzmem ekonomicznym a oceną własnej sytuacji materialnej w perspektywie krótko- oraz długookresowej. W dalszej kolejności poświęcono uwagę opiniom dominującym w elektoratach ugrupowań politycznych, biorących udział w wyborach parlamentarnych w latach 1991-1997. W osobnym podrozdziale podkreślono niespójność poglądów ekonomicznych Polaków i wypływające stąd trudności dla analiz teoretycznych. Na zakończenie przedstawiono pokrótce, jak opinie Polaków przedstawiają się na tle innych społeczeństw. W szczególności zwrócono uwagę na podobieństwo poglądów na opiekuńczą rolę państwa między mieszkańcami krajów postkomunistycznych, w tym Polski, a obywatelami społeczeństw zachodnioeuropejskich. pl
dc.abstract.en Based on the public opinion research conducted in the last ten year period one can distinguish two opposite processes in the public consciousness of the Poles as regards economy functioning, free market and desirable role of state in economic processes. On the one hand it may be observed how the society is gradually adapting to the main elements of capitalist Social order (private enterprise ownership, market price regulation, etc). On the other hand we can see a progressive rehabilitation of socialism and strengthening positions of economic egalitarism. pl
dc.abstract.other Основываясь на исследовании общественного мнения, проводимых в течение последнего десятилетия можно выделить две противоположные тенденции в общественном мнении поляков о функционировании экономики, свободного рынка и роли государства в экономическом развитии. С одной стороны, наблюдения свидетельствуют о том, что общество постепенно адаптируется к основным элементам капиталистического общественного строя (частная собственность на предприятия, рыночная регуляция цен и т.д.). С другой стороны, мы можем видеть прогрессирующую реабилитацию социализма и усиление установок экономического эгалитаризма. pl
dc.subject.pl świadomość społeczna pl
dc.subject.pl interwencjonizm pl
dc.subject.pl egalitaryzm pl
dc.subject.pl państwo opiekuńcze pl
dc.subject.en state-management of the economy pl
dc.subject.en socioeconomic structure pl
dc.subject.en public opinion pl
dc.subject.en social consciousness pl
dc.subject.en egalitarianism pl
dc.subject.en welfare state pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Coциoлoгия = Sociologiâ pl
dc.contributor.translator Krasnopolʹskoj, Ûlii pl
dc.contributor.translator Ivaŝenko, Svetlany pl
dc.language.container ukr pl
dc.date.accession 2016-06-02 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)