Jagiellonian University Repository

Doświadczanie wsparcia społecznego przez młodzież

Doświadczanie wsparcia społecznego przez młodzież

Show full item record

dc.contributor.author Ostafińska-Molik, Barbara [SAP11020062] pl
dc.contributor.author Wysocka, Ewa pl
dc.date.accessioned 2015-03-20T19:00:31Z
dc.date.available 2015-03-20T19:00:31Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1642-672X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4042
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Doświadczanie wsparcia społecznego przez młodzież pl
dc.title.alternative Experience of support for young people pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-104 pl
dc.identifier.weblink http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/content/abstrakt/PS%203%20(2014)%2083-104.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy sposobu postrzegania wsparcia ze strony różnych podmiotów i środowisk wychowawczych, otrzymywanego przez adolescentów zróżnicowanych pod względem funkcjonowania społecznego (młodzież z zaburzeniami zachowania i młodzież prawidłowo przystosowana). Autorki wychodzą z założenia, że wsparcie społeczne pełni wielorakie funkcje, stanowiąc dostępną pomoc w sytuacjach trudnych, a także punkt odniesienia dla wyborów autokreacyjnych młodego pokolenia (środowisko życia wpierające dla młodego pokolenia: środowisko rodzinne (matka, ojciec, inni członkowie rodziny), szkolne (wychowawcy i nauczyciele) i rówieśnicze (koledzy z klasy) oraz inne osoby znaczące wykazała istotne zróżnicowania w zakresie postrzeganej możliwości otrzymania wsparcia przez młodzież z zaburzeniami zachowania i nieprzejawiającej takich zaburzeń. Ogólnie młodzież postrzega jako najbardziej wspierające środowisko rodzinne, w mniejszym stopniu rówieśnicze, zaś incydentalnie niemal środowisko szkolne. Największe różnice w zakresie otrzymywanego wsparcia wśród dwóch grup kontrastowych: młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej, wystąpiły kolejno w zakresie dostępnego wsparcia ze strony środowiska rodzinnego, następnie środowiska szkolnego i innych osób znaczących. Nieistotne okazało się zróżnicowanie postrzeganego wsparcia w obu porównywanych grupach otrzymywanego ze strony grupy rówieśniczej. Pozwala to postawić wniosek, iż proces dewiacyjny zapoczątkowuje dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego; szkoła ów proces potęguje, nie kompensując wcześniejszych deficytów wsparcia w środowisku rodzinnym i ze strony innych, dorosłych osób znaczących, zaś środowisko rówieśnicze może ów proces dynamizować i pogłębiać, poprzez odniesienie do dewiacyjnych grup rówieśniczych. pl
dc.abstract.en The article concerns the perception of support from various entities and educational environments received by adolescents who are diverse in terms of social functioning (youth with conduct disorders and youth properly adapted). The authors start with an assumption that the full social support has multiple functions; active help available in difficult situations and a reference point for the choices of selfestablishement amongst young people (living environment to support an overcoming developmental problems and life). The analysis of: basic support systems available to the young generation, family environment (mother, father, other family members), school (teachers and educators), peers (classmates) and other significant persons; show significant differences in terms of the perceived options of receiving support by adolescents with conduct disorder and those who did not manifest such disorders. In general, young people perceive family environment as the most supportive, then peer and then almost incidentally school environment. For the two contrasting groups, the most significant differences were found amongst socially maladjusted youth and properly adapted, when looking at the range of available support from family environment, then the school environment and other significant people. The support of their peer group turned out to be irrelevant when compared against each group. This allows to conclude that the process of deviation starts with the dysfunctional family environment. School may enhance this process, when unable to compensate for the earlier deficits of support in the family and from others – significant adults, and peer environment. The negative process can be deepened by reference to deviant peer groups. pl
dc.subject.pl młodzież pl
dc.subject.pl wsparcie pl
dc.subject.pl system wsparcia pl
dc.subject.pl młodzież niedostosowana społecznie pl
dc.subject.pl młodzież przystosowana społecznie pl
dc.subject.en youth pl
dc.subject.en support pl
dc.subject.en support systems pl
dc.subject.en socially maladjusted youth pl
dc.subject.en properly adapted youth pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 3 (53) pl
dc.description.points 6 pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.title.journal Pedagogika Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-02 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)