Jagiellonian University Repository

Badanie przedsiębiorczości artystów ulicznych : metodologia etnograficznych badań terenowych na rynku doznań

Badanie przedsiębiorczości artystów ulicznych : ...

Show full item record

dc.contributor.author Połeć, Marta [USOS173798] pl
dc.date.accessioned 2017-05-08T07:55:42Z
dc.date.available 2017-05-08T07:55:42Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1644-9584 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40063
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Badanie przedsiębiorczości artystów ulicznych : metodologia etnograficznych badań terenowych na rynku doznań pl
dc.title.alternative Studying street art entrepreneurship : methodology of ethnographic field research in the experience economy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 144-162 pl
dc.identifier.weblink https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=166820 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia metodologię badań terenowych, której autorka użyła w badaniu przedsiębiorczości artystów ulicznych w Polsce. Badania etnograficzne rozpoczęte w 2012 r. zostały przeprowadzone głównie za pomocą wywiadu i obserwacji uczestniczącej. Działalność performerów, mimów oraz muzyków pracujących na ulicy jest przykładem rynku doznań. Artyści zarabiają dzięki stworzonym przez siebie strojom oraz wymyślonym kreacjom, dostarczając ludziom wspomnień i przeżyć. Esej pokazuje dylematy etyczne i problemy metodologiczne początkującego etnografa. Autorka szczegółowo opisuje badania jakościowe: przygotowanie, ich przebieg, sposób pozyskiwania oraz porządkowania informacji. Przedstawia teren badawczy, relacje z badanymi, a także pracę nad zebranymi materiałami. Przedsiębiorczość jest ukazana w oryginalnym kontekście - na przykładzie nieformalnej organizacji zajmującej się sztuką pl
dc.abstract.en The article presents the methodology of ethnographic field research which the author used to study entrepreneurial aspects of Polish street artists’ activities. The presented ethnographic, started in 2012, was based mainly on interviews and participant observation. The activity of performers, mimes and musicians working in the street is regarded as an instance of experience economy. Artists earn money thanks to their handmade costumes and their invented creations, providing people with memories and experiences. This essay also presents some of the ethical dilemmas and methodological problems experienced by a novice ethnographer. The author describes her qualitative research in detail: preparations, enactment, ways of obtaining and interpreting material. She presents her field , relations with her interlocutors and her work with the empirical material. Entrepreneurship is framed within its original context, as entrepreneurial activities of non-formal art organizations. pl
dc.subject.pl performance pl
dc.subject.pl sztuka uliczna pl
dc.subject.pl etnografia pl
dc.subject.pl antropologia pl
dc.subject.pl przedsiębiorczość pl
dc.subject.en performance pl
dc.subject.en street art pl
dc.subject.en ethnography pl
dc.subject.en anthropology pl
dc.subject.en entrepreneurship pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 3 (47) pl
dc.identifier.doi 10.7172/1644-9584.47.8 pl
dc.identifier.eissn 2300-8792 pl
dc.title.journal Problemy Zarządzania pl
dc.title.volume Przedsiębiorczość i small business : badania jakościowe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-24 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0