Jagiellonian University Repository

Od wsi do miasta : przekształcenia przestrzeni obecnej Nowej Huty na przełomie lat 40. i 50. XX w.

pcg.skipToMenu

Od wsi do miasta : przekształcenia przestrzeni obecnej Nowej Huty na przełomie lat 40. i 50. XX w.

Show full item record

dc.contributor.author Klaś, Jarosław [USOS151280] pl
dc.date.accessioned 2017-04-24T19:21:50Z
dc.date.available 2017-04-24T19:21:50Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2081-1446 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39699
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Od wsi do miasta : przekształcenia przestrzeni obecnej Nowej Huty na przełomie lat 40. i 50. XX w. pl
dc.title.alternative From the village to the city : current Nowa Huta space transformations at the turn of 1940s and 1950s pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 171-188 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/issue/view/120/pk15 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest ukazanie diametralnej przemiany, jaka zaszła na przełomie lat 40. i 50. XX w. na terenach na wschód od Krakowa w związku z budową Nowej Huty. Temat został przeanalizowany na podstawie literatury oraz własnych dociekań i obserwacji autora. Tekst zawiera charakterystykę przestrzeni dawnych wsi, na których terenie powstała huta stali oraz nowe miasto, ze szczególnym uwzględnieniem budowli sakralnych, dworów i pałaców, a także obiektów o charakterze militarnym, komunikacyjnym, przemysłowym i społecznym. Następnie opisano jak zabudowę nowego miasta wpisano w zastane uwarunkowania naturalne oraz historyczne. Druga część artykułu to charakterystyka architektury i urbanistyki Nowej Huty, a także głównych obiektów użyteczności publicznej nowego miasta. pl
dc.abstract.en The article aim is presentation of diametrical area transformation on the east side of Kraków at the turn of 1940s and 1950s. The theme was analysed basing on literature and authors studies and observations. The text contains characteristic of space of past villages, where still factory and the new city were built, especially sacred buildings, manor houses and palaces and military, communication, industrial and social objects. Afterwords there is description how the new city development was insert in existing natural conditions and historical communication ways. The second part of article is characterisation of Nowa Huta architecture and town planning and the main public buildings of the new city. pl
dc.subject.pl Nowa Huta - przestrzeń pl
dc.subject.pl wieś pl
dc.subject.pl miasto pl
dc.subject.en Nowa Huta - space pl
dc.subject.en village pl
dc.subject.en city pl
dc.description.number 2 (15) pl
dc.title.journal Perspektywy Kultury pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-30 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa