Jagiellonian University Repository

Życie towarzyskie Ormian lwowskich od połowy XIX wieku do 1939 roku

pcg.skipToMenu

Życie towarzyskie Ormian lwowskich od połowy XIX wieku do 1939 roku

Show full item record

dc.contributor.author Król-Mazur, Renata [SAP11018817] pl
dc.date.accessioned 2017-04-13T13:41:31Z
dc.date.available 2017-04-13T13:41:31Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2082-6060 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39422
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Życie towarzyskie Ormian lwowskich od połowy XIX wieku do 1939 roku pl
dc.title.alternative Social life of the Lviv Armenians from the mid-19th century to 1939 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 183-219 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 216-218 pl
dc.identifier.weblink https://journals.umcs.pl/rh/article/view/3483/3578 pl
dc.abstract.pl W tekście zostało przedstawione życie towarzyskie Ormian polskich zamieszkujących we Lwowie bądź też związanych z tym miastem koneksjami rodzinnymi w okresie od połowy XIX w. do 1939 r. Ze względu na zachowane materiały źródłowe przedmiotem rozważań były sfery ziemiańskie oraz inteligencja. W pierwszej części autorka podjęła problematykę skomplikowanej kwestii "dziwnej" tożsamości Ormian zamieszkujących na terenach polskich. Wykazała, iż na początku XX w. wykształciła się specyficzna tożsamość Ormian polskich, co można określić łacińską formułą gente Armeni natione Poloni. Ich odmienność od etnicznych Polaków polegała na pamięci o innym pochodzeniu, innym rodzie (gens), a jedynym namacalnym dowodem pozostał obrządek. Następnie omówiła konkretne przykłady życia towarzyskiego, opisując bale karnawałowe, zarówno te organizowane w prywatnych domach, jak i te oficjalne (w tym słynny z okresu międzywojennego na całą Polskę „bal ormiański”), przedstawiła najbardziej popularne sposoby spędzania wolnego czasu - życie salonowe, organizacje i uczestnictwo w potańcówkach, przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych imprezach charytatywnych, polowaniach, gonitwach koni; wyjazdy na kuracje oraz wczasy zagraniczne. Dzięki artykułowi możemy poznać zwyczaje i reguły panujące w tym środowisku na przestrzeni omawianego okresu oraz śledzimy proces akulturacji Ormian. Artykuł jest szczególnie cenny dla współczesnej mniejszości ormiańskiej, która jest bardzo aktywna w odkrywaniu i pielęgnowaniu historii swojego narodu. Dzięki niemu członkowie niektórych rodów - zwłaszcza ci odkrywający dopiero swoją „ormiańskość”, mogą również poszerzyć wiedzę o swoich przodkach. pl
dc.abstract.en The text presents a social life of Polish Armenians living in Lviv or having family links with this city in the period from the mid-19th century to 1939. Due to the preserved source materials the analysis is limited to landowners and members of intelligentsia. In the first part, the authordiscusses the issue of a complex, “strange” identity of Armenians living in the Polish territories. She demonstrates that at the beginning of the 20th century, Polish Armenians developed a specific identity which can be best described using a Latin formula Gente Armeni natione Poloni. Their distinctness from ethnic Poles resulted from the memory of having a different origin and coming from a different tribe (gens) of which the rite remained the only real evidence. Then, the author gives specific examples of a social life, describing carnival balls, both those held in private homes as well as the official ones (including a famous in the interwar period “Armenian ball”), the most popular ways of spending free time - salon gatherings, organization and participation in dancing parties, theatrical performances, music concerts, charity events, hunting, horse races, visits in spa resorts, and holidays abroad. The article presents an opportunity to learn the habits and rules prevailing in this social circle during the discussed time period and follow the process of the acculturation of Armenians. The text is of particular importance to the contemporary Armenian minority which is very active in discovering and nurturing its history. Thanks to it, the members of particular families, especially those who have just discovered their Armenian roots, may also expand the knowledge of their ancestors. pl
dc.subject.pl Ormianie pl
dc.subject.pl Lwów pl
dc.subject.pl mniejszość pl
dc.subject.pl tożsamość etniczna pl
dc.subject.pl życie towarzyskie pl
dc.subject.pl bale pl
dc.subject.en Armenians pl
dc.subject.en Lviv pl
dc.subject.en minority pl
dc.subject.en national identity pl
dc.subject.en social life pl
dc.subject.en balls pl
dc.description.number 42 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.identifier.doi 10.17951/rh.2016.42.2.183 pl
dc.identifier.eissn 2449-8467 pl
dc.title.journal Res Historica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-03-30 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa