Jagiellonian University Repository

Zarządzanie kompetencjami w branży hotelarskiej

pcg.skipToMenu

Zarządzanie kompetencjami w branży hotelarskiej

Show full item record

dc.contributor.author Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.date.accessioned 2015-03-18T14:38:10Z
dc.date.available 2015-03-18T14:38:10Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1644-0501 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3941
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie kompetencjami w branży hotelarskiej pl
dc.title.alternative Competence management in the hotel industry pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 123-135 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 134-135 pl
dc.identifier.weblink http://www.wzieu.pl/zn/806/ZN_806.pdf#page=123 pl
dc.abstract.pl Branża hotelarska skupia w sobie wiele zawodów, co znajduje swoje odbicie w szerokim wachlarzu kompetencji, jakie obejmuje. Hotele są organizacjami nastawionymi na osiąganie zysków, a z uwagi na usługowy charakter prowadzonej działalności ich funkcjonowanie opiera się przede wszystkim na pracy ludzi. To pracownicy hoteli już od wieków pełnią strategiczną rolę w przedsiębiorstwach hotelarskich. Tym, co od wieków w znaczny sposób przyczynia się do sukcesów lub porażek tych przedsiębiorstw, są kompetencje pracowników. A te z kolei w różnym stopniu zależą od wielu uwarunkowań, między innymi osobowości, rodziny, systemu edukacyjnego, systemu szkoleń. W związku z powyższym podstawowym zadaniem menedżerów jest odpowiednie zarządzanie kompetencjami pracowników. pl
dc.abstract.en The hospitality industry consists of many professions and that is reflected in wide range of competencies engaged. Hotels are organizations focused on profits, and because of their service nature they are primarily based on human work. That is why for centuries hotel employees have played a strategic role in hospitality enterprises. The key factor that has significantly contributed to successes or failures of these companies for ages are workers' competencies. And they depend in varying degrees on many conditionings, i.a.: personality, family, educational and training system. Therefore, the primary task of managers is appropriate management of employees’ competencies. pl
dc.subject.pl hotelarstwo pl
dc.subject.pl kapitał ludzki pl
dc.subject.pl zarządzanie kompetencjami pl
dc.subject.en hotel industry pl
dc.subject.en human capital pl
dc.subject.en management competencies pl
dc.description.series Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818; nr 806 pl
dc.description.number 2 (26) pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.identifier.eissn 2353-3188 pl
dc.title.journal Ekonomiczne Problemy Turystyki pl
dc.title.volume Podmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-10-01 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Zarządzania w Turystyce pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)