Jagiellonian University Repository

Polska pamięć autoafirmacyjna

pcg.skipToMenu

Polska pamięć autoafirmacyjna

Show full item record

dc.contributor.author Kobielska, Maria [SAP14008942] pl
dc.creator 2018-11-16 pl
dc.date.accessioned 2017-04-12T08:39:11Z
dc.date.available 2017-04-12T08:39:11Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39365
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polska pamięć autoafirmacyjna pl
dc.title.alternative Polish auto-affirmative memory pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 358-374 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/63031/WA248_82865_P-I-2524_kobielska-polska_o.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł proponuję diagnozę współczesnej polskiej kultury pamięci, ujmując ją w kategoriach "urządzeń do pamiętania" oraz opisując pluralność produkowanych przez nie pamięciowych tendencji. Omówione zostały trzy spośród nich (pamięć o tzw. żołnierzach wyklętych, specyficznie organizowana i wykorzystywana pamięć o Sprawiedliwych oraz pamięć o zbrodni wołyńskiej), co pozwoliło na scharakteryzowanie polskiej pamięci jako autoafirmacyjnej i pokazanie różnych wariantów i odmiennych mechanizmów tej autoafirmacji, zasadniczo jednak zmierzającej do wykształcenia wyraziście nieskazitelnego obrazu przeszłości, wytworzenia poczucia zasługi i godności oraz odsunięcia wątpliwości dotyczących formułowanego wizerunku. Jednocześnie pokazane zostały ambiwalencje tych tendencji, niepełność ich synchronizacji i wypływająca stąd możliwość ich krytycznej reinterpretacji. pl
dc.abstract.en Kobielska examines the culture of commemoration in Poland today, framing it in terms of "memory tools" and describing the plurality of the commemorative tendencies it produces. She discusses three of them: the commemoration of the so-called "cursed solders", the purposeful organisation and use of the ways in which the Righteous Among the Nations are remembered, and the memory of the massacres of Poles in Volhynia. This allows her to characterize Polish memory as an auto-affirmation, while also showing different variations and mechanisms of this auto-affirmation, which nevertheless essentially strives to form an impeccable image of the past, to foster a sense of accomplishment and dignity, and to eliminate any doubts concerning the image produced. At the same time Kobielska demonstrates the ambivalence of these tendencies, the insecurity of their synchronization and the resulting possibility of their critical reinterpretation. pl
dc.subject.pl polska kultura pamięci pl
dc.subject.pl polityki pamięci pl
dc.subject.pl urządzenia do pamiętania pl
dc.subject.pl "żołnierze wyklęci" pl
dc.subject.pl Sprawiedliwi pl
dc.subject.pl zbrodnia wołyńska pl
dc.subject.en Polish culture of commemoration pl
dc.subject.en politics of memory tools pl
dc.subject.en "cursed soldiers" pl
dc.subject.en Righteosus Among the Nations pl
dc.subject.en Volhynia massacres pl
dc.description.number 6 (162) pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Polska pamięć pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa