Jagiellonian University Repository

Territorial partnerships as an instrument of urban policy

Territorial partnerships as an instrument of urban policy

Show full item record

dc.contributor.author Noworól, Aleksander [SAP11017578] pl
dc.date.accessioned 2015-03-18T13:17:28Z
dc.date.available 2015-03-18T13:17:28Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63563-49-3 pl
dc.identifier.issn 0079-3493 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3934
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Territorial partnerships as an instrument of urban policy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-28 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/Content/82781/mainfile.pdf pl
dc.abstract.pl W rozwoju regionalnym rośnie znaczenie problematyki miejskiej. Podstawą publikacji jest interpretacja wyników projektu badawczego realizowanego przez zespół pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem B. Domańskiego oraz autora. Projekt obejmował opracowanie dokumentu pt. „Polityka miejska województwa małopolskiego do 2020 roku”. Publikacja syntetycznie przedstawia wymieniony projekt oraz wskazuje rolę partnerskiej współpracy, jako kluczowego narzędzia polityki miejskiej. We wnioskach autor wskazuje specyfikę organizacyjnych instrumentów tejże polityki, przywołując charakter i role podmiotów zarządzających tzw. Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w większych ośrodkach miejskich. Postuluje też tworzenie wielo-ośrodkowych i jednoośrodkowych partnerstw miejskich powoływanych do życia dla stymulowania rozwoju sieci mniejszych miast lub ośrodków, tracących swoje dotychczasowe funkcje. pl
dc.abstract.en The importance of urban issues to regional development is growing. The basis for this article has been the interpretation of the results of a research project conducted by a team of Jagiellonian University employees under the direction of B. Domański and the Author. The project included the development of the document entitled: The Urban Policy of Małopolska Voivodeship Until the Year 2020. This article presents synthetically the mentioned project, and also identifies the role of partnerships as a key tool of urban policy. In the Conclusion, the Author suggests specific organizational instruments of this policy, citing the nature and roles of the bodies managing the so-called Integrated Territorial Investments in large urban centres. He also calls for the creation of multi-centre and single-centre urban partnerships, established in order to stimulate the development of networks of smaller cities or towns which are losing their previous functions. pl
dc.subject.pl partnerstwa terytorialne pl
dc.subject.pl współpraca terytorialna pl
dc.subject.pl polityka miejska pl
dc.subject.pl polityka regionalna pl
dc.subject.en territorial partnerships pl
dc.subject.en territorial cooperation pl
dc.subject.en urban policy pl
dc.subject.en regional policy pl
dc.description.number 253 pl
dc.description.points 3 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Biuletyn KPZK pl
dc.title.volume Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi = Social responsibility in the management processes of functional Urban Areas pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 3


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0