Jagiellonian University Repository

Drugi obieg wydawniczy lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych jako element ruchu społecznego : zastosowanie socjologicznej teorii ruchów społecznych do analizy opozycji w Polsce

Drugi obieg wydawniczy lat siedemdziesiątych i ...

Show full item record

dc.contributor.author Mielczarek, Adam [SAP14012592] pl
dc.contributor.editor Gasztold-Seń, Przemysław pl
dc.contributor.editor Jarska, Natalia pl
dc.contributor.editor Olaszek, Jan pl
dc.date.accessioned 2017-02-23T11:19:29Z
dc.date.available 2017-02-23T11:19:29Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8098-026-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38760
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Drugi obieg wydawniczy lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych jako element ruchu społecznego : zastosowanie socjologicznej teorii ruchów społecznych do analizy opozycji w Polsce pl
dc.title.alternative The second circulation in the 1970s and 1980s as an element of a social movement pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pl
dc.description.physical 61-75 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: Drugi obieg wydawniczy w PRL na tle historii samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku; 2012-05-31; 2012-06-01; Warszawa pl
dc.abstract.pl Artykuł opisuje niezależną aktywność wydawniczą lat 70. i 80. w kategoriach proponowanych przez socjologiczne teorie nowych ruchów społecznych, w szczególności w ramach teoretycznych proponowanych przez Alberta Melucciego, kładącego szczególny nacisk na oddolny, kulturowy ich charakter. Autor kładzie nacisk na to, że szeroki ruch opozycji antyreżimowej w PRL rozwijał się w oparciu o bardzo liczne, niekierowane odgórnie inicjatywy i pokazuje, że to praktyka biorących na siebie ryzyko porażki indywidualnych opozycyjnych innowatorów była podstawą ewolucji opozycyjnej strategii. Pokazuje zarazem, że oddolny ruch opozycyjny od pewnego momentu przestał być efektywnym sposobem na system, co było efektem wyczerpania się możliwości zawartych w strategiach ruchu kulturowego oraz braku innowacyjnych perspektyw, które mogliby wyznaczyć polityczni liderzy. Owa słabość przełożyła się również na nikłą rolę, jaką odegrały oddolne instytucje opozycji demokratycznej w toku przemian, jakie zachodziły w Polsce po upadku komunizmu. pl
dc.abstract.en The article describes independent publishing activities in the 1970s and 1980s in the categories proposed by sociological social movements theories, particularly in the theory of Alberto Melucci, which puts particular emphasis on their grassroots, cultural character. The broad anti-regime opposition movement in the People's Republic of Poland developed due to the numerous grassroots initiatives. The evolution of the opposition strategy was based on the practice of the innovative opposition individuals who took on the risk of failure. At the same time, the article shows that the grassroots of the opposition ceased to be an effective system from a certain point. This was a result of an exhaustion of possibilities included in the cultural movement strategies and the lack of innovative perspectives that could be set by political leaders. This weakness was also reflected in the weak role of the democratic opposition’s grassroots institutions in the course of changes taking place in Poland after the fall of communism. pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright