Jagiellonian University Repository

Tkanie świata : obrazy w świecie Internetu ludzi i rzeczy

pcg.skipToMenu

Tkanie świata : obrazy w świecie Internetu ludzi i rzeczy

Show full item record

dc.contributor.author Nacher, Anna [SAP11019183] pl
dc.date.accessioned 2015-03-17T10:07:55Z
dc.date.available 2015-03-17T10:07:55Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0452-9502 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3874
dc.language pol pl
dc.title Tkanie świata : obrazy w świecie Internetu ludzi i rzeczy pl
dc.title.alternative The weaving of te world : images in the world of the Internet of human and things pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 206-218 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 216-218 pl
dc.abstract.pl Artykuł jest próbą reinterpretacji obrazowości charakterystycznej dla mediów sieciowych opartych na różnych formach łączności bezprzewodowej. Krążące w tych mediach obrazy są efektem procesów intensywnego przetwarzania danych, a ich ekologia jest odmienna od tradycyjnych form kultury audiowizualnej: sytuują się znacznie bliżej środowiska, w którym są wytwarzane (przykłady pochodzą z praktyk artystycznych tzw. sztuki klimatu, ale mogą również uwzględniać mapowanie partycypacyjne), w szeregu wymian między aktorami ludzkimi i nie-ludzkimi. Sięgając do propozycji teoretycznych Jamesa Gibsona, zwłaszcza do teorii afordancji rozpatrywanej w kontekście jego całościowej propozycji dotyczącej optyki ekologicznej, Nacher proponuje podejście odchodzące od modelu reprezentacjonistycznego. W tym ujęciu opisywane typy obrazowania jawią się nie jako odrębne jednostki reprezentacji, ale forma wymiany energii z otoczeniem. pl
dc.abstract.en This article is an attempt to reinterpret the imagery characteristic of network media based on different forms of wireless connectivity. Images circulating in these media are the effect of an intensive processing of data, and their ecology is different from the traditional forms of audiovisual culture: they are situated much closer to the environment within which they are produced (the examples come from artistic practices such as the art of climate, but they can also include participation mapping), as a result of a series of exchanges between human and non-human actors. Drawing on the theoretical propositions of James Gibson, especially to the theory of affordances considered within the context of his overall proposal related to ecological optics, Nacher suggests a departure from the representational model. Within this proposed approach the described types of images appear to be not individual units of representation, but a form of exchange of energy with the surroundings. pl
dc.description.volume 36 pl
dc.description.number 85 pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.title.journal Kwartalnik Filmowy pl
dc.title.volume Film i media - przeszłość i przyszłość pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)