Jagiellonian University Repository

Adaptowanie wzorców literackich jako przejaw złej wiary : analiza "Pierwszej miłości..." Eugène'a Scribe'a w perspektywie myśli Jeana Paula Sartre'a

pcg.skipToMenu

Adaptowanie wzorców literackich jako przejaw złej wiary : analiza "Pierwszej miłości..." Eugène'a Scribe'a w perspektywie myśli Jeana Paula Sartre'a

Show full item record

dc.contributor.author Winkler, Marta pl
dc.date.accessioned 2017-02-22T13:10:26Z
dc.date.available 2017-02-22T13:10:26Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38703
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Adaptowanie wzorców literackich jako przejaw złej wiary : analiza "Pierwszej miłości..." Eugène'a Scribe'a w perspektywie myśli Jeana Paula Sartre'a pl
dc.title.alternative Adaptation of literary models as a sign of 'bad faith' : "First love..." by Eugène Scribe in the light of Jean Paul Sartre's philosophy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 101-113 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 112-113 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+15_4_2016/e417e537-dfc7-4138-bb84-a69ff3ecda25#page=101 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest wykorzystanie filozoficznych rozstrzygnięć do analizy dzieła literackiego. Prezentowane w obrębie Pierwszej miłości... Eugène'a Scribe'a postawy i zachowania bohaterów ujmowane są jako przykład Sartre'owskiej złej wiary. Analizie poddane zostają również zagadnienia wolności, wpływu wzorców literackich na kształtowanie się światopoglądu, wcielania się w "role" oraz życia autentycznego. pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to use philosophical ideas to analyze literary works. The author wishes to demonstrate that attitudes and behaviors presented in the comedy First Love... by Eugène Scribe can be interpreted as examples of Sartre's 'bad faith'. Other problems, such as freedom, adaptation of literary models in the development of human beliefs, embodiment of the role and an authentic way of life will also be discussed here. pl
dc.subject.pl Sartre pl
dc.subject.pl Scribe pl
dc.subject.pl zła wiara pl
dc.subject.pl wolność pl
dc.subject.pl literatura pl
dc.subject.pl Pierwsza miłość pl
dc.subject.en Sartre pl
dc.subject.en Scribe pl
dc.subject.en bad faith pl
dc.subject.en freedom pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en First love pl
dc.description.number 15 (4) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-22 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska