Jagiellonian University Repository

Sprawozdania prasowe z procesu w kontekście prawa do swobody wypowiedzi (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Sprawozdania prasowe z procesu w kontekście prawa ...

Show full item record

dc.contributor.author Piech, Michał [USOS5453] pl
dc.date.accessioned 2017-02-14T14:06:13Z
dc.date.available 2017-02-14T14:06:13Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37969
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Sprawozdania prasowe z procesu w kontekście prawa do swobody wypowiedzi (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pl
dc.title.alternative Press reports concerning a trial in view of the right to freedom of expression (article 10 of the ECHR) in judicial decisions of the ECtHR pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 145-158 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 157-158 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+15+%284+2016%29/dcd5e4d8-a96e-41fb-b165-35b92a9e2280#page=145 pl
dc.abstract.pl Artykuł porusza problematykę interpretacji prawa do swobody wypowiedzi (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. EKPC jest częścią polskiego porządku prawnego i tylko znajomość orzecznictwa ETPC pozwala na zrozumienie treści tego prawa. W artykule poruszono kwestie związane z interpretowanym pojęciem, a także możliwymi ograniczeniami prawa do swobody wypowiedzi wynikającymi z art. 10 ust. 2 EKPC. W dalszej części przytoczono główne tezy najistotniejszych orzeczeń ETPC odnoszących się do prawa do swobody wypowiedzi w kontekście procesu karnego i cywilnego w ogólności, a ponadto dotyczących zarówno oskarżonego, jak i pokrzywdzonego. W podsumowaniu wskazano na rolę prasy we współczesnym społeczeństwie i znaczenie EKPC dla ochrony jej wolności. pl
dc.abstract.en The article shows the problems concerning interpretation of the right to freedom of expression (Article 10 of the ECHR) in judicial decisions of the ECtHR. The ECHR is part of the Polish legal order and only the knowledge of judicial decisions of the ECtHR enables one to understand the content of this right. The article raises the matters regarding the interpreted concept as well as possible limitations of the right to freedom of expression under Article 10.2 of the ECHR. Further part of the article includes the main arguments in judicial decisions of the ECtHR concerning the right to freedom of expression in terms of criminal proceedings and civil litigation and, moreover, referring to the defendant as well as the injured party. The summary shows the role of the press in contemporary society and the meaning of the ECHR for protection of this freedom. pl
dc.subject.pl Europejska Konwencja Praw Człowieka pl
dc.subject.pl Europejski Trybunał Praw Człowieka pl
dc.subject.pl wolność słowa pl
dc.subject.pl swoboda prasy pl
dc.subject.pl dziennikarz pl
dc.subject.en European Convention on Human Rights (ECHR) pl
dc.subject.en European Court of Human Rights (ECtHR) pl
dc.subject.en freedom of speech pl
dc.subject.en freedom of the press pl
dc.subject.en journalist pl
dc.description.number 15 (4) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Tom prawniczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska