Jagiellonian University Repository

Pomoc państwa dla mediów publicznych w prawie Unii Europejskiej

pcg.skipToMenu

Pomoc państwa dla mediów publicznych w prawie Unii Europejskiej

Show full item record

dc.contributor.author Miedzińska, Iwona pl
dc.date.accessioned 2017-02-14T13:29:04Z
dc.date.available 2017-02-14T13:29:04Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37957
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pomoc państwa dla mediów publicznych w prawie Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative State aid to public service media in the law of the European Union pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 283-304 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 302-304 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+15+%284+2016%29/dcd5e4d8-a96e-41fb-b165-35b92a9e2280#page=283 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu są regulacje unijne dotyczące dozwolonej pomocy udzielanej mediom publicznym przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz praktyka ich stosowania. Celem badań jest weryfikacja następującej tezy: prawo Unii Europejskiej w sposób ogólny reguluje kwestie dozwolonej pomocy państwa dla mediów publicznych, natomiast szczegółowe wytyczne formułowane są ad causum, w wyniku kontroli Komisji Europejskiej i pod wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W pierwszej części autorka przedstawi regulacje unijne obowiązujące w przedmiotowej dziedzinie. Istotne znaczenie dla sektorowych zasad udzielania i kontroli pomocy państwa w obszarze radiofonii i telewizji ma komunikat Komisji z 2009 roku w sprawie stosowania zasad pomocy państwa wobec radiofonii i telewizji publicznej (Dz. Urz. UE C 257 z dnia 27 października 2009 roku). Następnie omówione zostaną wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, istotne z punktu widzenia zasad udzielania przez państwo pomocy dla mediów publicznych. pl
dc.abstract.en The article discusses the European Union regulations on permitted aid provided to the public media by member states of the European Union (EU) and the practice of their application. The aim of the research is to verify the following thesis: European Union law regulates the permitted state aid to public media only generally, but detailed guidelines are formulated ad casum, as a result of the control of the European Commission and according to the case law of the Court of Justice of the European Union. The first part will discuss the EU regulations in this area. The important document for sectoral policies and the provision of State aid control in the area of radio and television is the Commission Communication of 2009 on the application of State aid rules to public service broadcasting (OJ. EU C 257 of 27 October 2009). Then it will be discussed selected judgments of the Court of Justice of the European Union, important for the relevant rules of granting state aid to public media. pl
dc.subject.pl pomoc państwa pl
dc.subject.pl media publiczne pl
dc.subject.pl polityka medialna Unii Europejskiej pl
dc.subject.pl Altmark pl
dc.subject.pl pomoc de minimis pl
dc.subject.en state aid pl
dc.subject.en public media pl
dc.subject.en media policy of the European Union pl
dc.subject.en the Altmark pl
dc.subject.en de minimis aid pl
dc.description.number 15 (4) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Tom prawniczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-14 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska