Jagiellonian University Repository

Gospodarka niskoemisyjna jako element postrzegania państwa w środowisku międzynarodowym : casus Unii Europejskiej

Gospodarka niskoemisyjna jako element postrzegania ...

Show full item record

dc.contributor.author Leszczyński, Marcin pl
dc.date.accessioned 2017-02-14T13:03:40Z
dc.date.available 2017-02-14T13:03:40Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37950
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Gospodarka niskoemisyjna jako element postrzegania państwa w środowisku międzynarodowym : casus Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative A low carbon economy as an element of perception of the country in the international environment : the case of the European Union pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 91-111 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 109-111 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+15+%284+2016%29/dcd5e4d8-a96e-41fb-b165-35b92a9e2280#page=91 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące postrzegania państw na arenie międzynarodowej w kontekście świadomości ekologicznej. Oprócz przeglądu dokonań teoretycznych przedstawione zostały wyniki dotychczasowych badań opinii publicznej w tym wymiarze. Za cel artykułu przyjęto przeanalizowanie zależności zachodzących pomiędzy stanem środowiska naturalnego i działaniami państw Unii Europejskiej w obszarze jego ochrony a ich postrzeganiem przez opinię publiczną na arenie międzynarodowej. W badaniach wykorzystano analizę korelacji rang Spearmana. pl
dc.abstract.en The paper presents the basic assumptions about countries being regarded by the public in the context of environmental awareness. In addition to reviewing theoretical achievements the results of previous studies of public opinion in this dimension were presented. For the purpose of this paper it was adopted to analyze the interrelationships between the state of the environment and the actions of the European Union countries in the area of its protection and their perception in the public opinion in the international arena. The study used the Spearman rank correlation. pl
dc.subject.pl marka narodowa pl
dc.subject.pl reputacja państwa pl
dc.subject.pl miękka siła pl
dc.subject.pl świadomość ekologiczna pl
dc.subject.en nation branding pl
dc.subject.en country reputation pl
dc.subject.en soft power pl
dc.subject.en environmental awareness pl
dc.description.number 15 (4) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Tom prawniczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-14 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska