Jagiellonian University Repository

Potrzeby edukacyjne młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich zaspokajanie : na podstawie edukacyjno-wychowawczego modelu pracy z nieletnimi

pcg.skipToMenu

Potrzeby edukacyjne młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich zaspokajanie : na podstawie edukacyjno-wychowawczego modelu pracy z nieletnimi

Show full item record

dc.contributor.author Giza, Teresa pl
dc.contributor.author Dąbrowska, Anna [SAP14020107] pl
dc.date.accessioned 2017-02-11T10:48:49Z
dc.date.available 2017-02-11T10:48:49Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1899-3524 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37682
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Potrzeby edukacyjne młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich zaspokajanie : na podstawie edukacyjno-wychowawczego modelu pracy z nieletnimi pl
dc.title.alternative Educational needs of socially maladjusted youth and their satisfying : on the basis of the Signpost LIFE project pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 213-232 pl
dc.identifier.weblink http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/ca%C5%81o%C5%9A%C4%86_zn_31.pdf pl
dc.abstract.pl Nowe regulacje prawne wprowadzone od 2010 roku pozwalają, by problemy uczniów społecznie niedostosowanych lub zagrożonych niedostosowaniem ująć systemowo, z perspektywy specjalnych potrzeb edukacyjnych. Niepowodzenia szkolne odgrywają kluczową rolę w procesie powstawania zaburzeń w zachowaniu. W biografiach szkolnych osób społecznie niedostosowanych kumulują się negatywne doświadczenia edukacyjne. W artykule wskazano innowacyjne podejście w kształceniu resocjalizującym, jakie zweryfikowano w ramach projektu "Drogowskaz życiowy". Rezultaty badań potwierdzają skuteczność metod zastosowanych w pracy z młodzieżą niedostosowaną w obszarze zaspokajania jej specyficznych potrzeb edukacyjnych. pl
dc.abstract.en New law regulations have introduced since 2010 allow to recognize systemically the problems of students socially maladjusted or at risk of maladjustment, from the perspective of special educational needs. School failures play a key role in the process of emergence the behavioral disorders. In the school biographies of persons socially maladjusted, negative educational experiences are cumulated. The article indicates an innovative approach in the education of social reintegration, which was verified in the area of Signpost LIFE project. The research results confirm the efficacy of the methods used in work with youth, maladjusted in the area of satisfying the specific educational needs. pl
dc.subject.pl niedostosowanie społeczne pl
dc.subject.pl niepowodzenia szkolne pl
dc.subject.pl potrzeby edukacyjne pl
dc.subject.pl innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne (IOR)- autorski model wsparcia dla nieletnich pl
dc.subject.en social maladjustment pl
dc.subject.en school failures pl
dc.subject.en educational needs pl
dc.subject.en innovative social reintegration (IOR)- originalmodel of support for minors pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 2 (31) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.journal Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-06 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa