Jagiellonian University Repository

Ludzie czy zwierzęta? : przodkowie w mitach Uluru u Pitjantjatjara

pcg.skipToMenu

Ludzie czy zwierzęta? : przodkowie w mitach Uluru u Pitjantjatjara

Show full item record

dc.contributor.author Szyjewski, Andrzej [SAP11013609] pl
dc.date.accessioned 2017-02-10T15:02:03Z
dc.date.available 2017-02-10T15:02:03Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0485-3083 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37671
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Ludzie czy zwierzęta? : przodkowie w mitach Uluru u Pitjantjatjara pl
dc.title.alternative Humans or animals? : ancestors in Pitjantjatjara myths of uluru pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 61-94 pl
dc.identifier.weblink http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/Rocznik_Lubuski_42_2.pdf pl
dc.abstract.pl Mity koncentrujące się wokół skały Uluru (Ayers Rock) są ściśle skorelowane z charakterystycznymi elementami jej ukształtowania. Pozwala to to na wyprowadzenie szeregu wniosków dotyczącego postrzegania przez Aborygenów przodków mitycznych, zwłaszcza relacji ich strony zwierzęcej i ludzkiej. W przeciwieństwie do istot demonicznych (mamu),takich jak Kurpany, cechujących się zmaksymalizowaną hybrydalnością, przodkowie przejawiają swą podwójną naturę okazjonalnie. Ruch odnosi się zwykle do ich zoomorficzności, jednak dysponują jednocześnie cielesnością "ludzką", a zwłaszcza "ludzkim" wyposażeniem kulturowym. Jednak ich przekształcanie w elementy krajobrazu nie zachodzi według jednoznacznego kodu. Szlaki Snu przodków nie wyznaczają syntagmy mitu, ze względu na powtarzanie epizodów w różnych kontekstach geograficznych. Przedstawiające epizody mityczne formacje skalne, drzewa i trawa nie mają jednoznacznych przyporządkowań. Tym niemniej przewodnią rolę w tak powstającym amalgamacie tworzą struktury symboliczne rzutowane na elementy krajobrazu, co widać szczególnie na przykładzie obecności binarnej symboliki organizacji społecznej w interpretacjach symetrycznych układów skalnych. pl
dc.abstract.en Myths focusing on the Uluru (Ayers Rock) are closely correlated with the characteristic elements of its shape. This allows us to formulate a number of proposals concerning the perception of Aboriginal mythical ancestors, especially their animal versus human characteristics. In contrast to the totally hybrid status of demonic beings (mamu), such as Kurpany, ancestors reveal their ambigous nature rather seldom. When moving, they were usually described as zoomorphic beings, but at the same time they were endowed with "human" moods of behaviour, and especially "human" cultural equipment. However, their transformations into the distinctive elements of the Uluru landscape went randomly, without any stable code of transformation. The Dreaming tracks of ancestors also could not provide the syntagm of myth, due to the constant repeating of mythic episodes in different geographical contexts. Therefore depicting mythic episodes in rock formations, trees or grass could not offer unabiguous asignments. However, symbolic structures that were projected on the elements of Uluru landscape took the lead in the processes of transformations, what espacially may be observed by the repeatable presence of dual social organization code in the symmetric layout of the rock features. pl
dc.subject.pl mit, inicjacja, pl
dc.subject.pl Aborygeni australijscy pl
dc.subject.pl Pitjantjatjara pl
dc.subject.pl inicjacja pl
dc.subject.pl Uluru pl
dc.subject.pl Ayers Rock pl
dc.subject.pl struktura społeczna pl
dc.subject.pl transformacja pl
dc.subject.en myth pl
dc.subject.en initiation pl
dc.subject.en Australian Aborigines pl
dc.subject.en Pitjantjatjara pl
dc.subject.en initiation pl
dc.subject.en Uluru pl
dc.subject.en Ayers Rock pl
dc.subject.en social structure pl
dc.subject.en transformation pl
dc.description.volume 42 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 10 pl
dc.description.publication 3 pl
dc.title.journal Rocznik Lubuski pl
dc.title.volume Transhumanizm a kontrintuicyjność mitycznego obrazu człowieka pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Religioznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)