Jagiellonian University Repository

Komunikacja lekarz - pacjent : teoria i praktyka

pcg.skipToMenu

Komunikacja lekarz - pacjent : teoria i praktyka

Show full item record

dc.contributor.author Nowina Konopka, Maria [SAP14015879] pl
dc.date.accessioned 2017-02-02T09:25:35Z
dc.date.available 2017-02-02T09:25:35Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-945105-2-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36718
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Komunikacja lekarz - pacjent : teoria i praktyka pl
dc.title.alternative Doctor - patient communication : theory and practice pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 198 pl
dc.description.additional Bibliogr. 185-198 pl
dc.identifier.weblink http://www.media.uj.edu.pl/documents/1384650/134373778/ebook-komunikacja-lekarz-pacjent.pdf/2d9ab121-6595-4fe0-a318-0b778bf6d3d8 pl
dc.abstract.pl Zachodzące po II wojnie światowej zmiany społeczne, wynikłe z upowszechnienia się kultury nowoczesnej, bardzo wyraźnie dostrzegalne stały się na gruncie socjologii medycyny i nauk medycznych. Odejście od biomedycznego ujmowania zdrowia i choroby na rzecz przyjęcia modelu socjo- i psychomedycznego stanowi pokłosie wyczerpanego modelu wąskiego ujmowania zjawisk na rzecz prób interdyscyplinarnego i hybrydowego podejścia do człowieka. Wszechstronne traktowanie problematyki chorego i jego dobrostanu, zakładające podejście interdyscyplinarne, stanowi nowe wyzwanie dla środowiska lekarzy. Miarą profesjonalizmu stała się bowiem umiejętność całościowego podejścia do praktykowanego zawodu, rozumianego nie tylko w obszarze wiedzy lekarskiej (dotyczącej dyscyplin podstawowych, przedklinicznych oraz klinicznych), ale również w zakresie kompetencji społecznych, bazujących na wiedzy z dziedziny psychologii czy nauki o komunikowaniu. W tym więc kontekście zasadne stają się dyskusje nad zmieniająca się relacją komunikacyjną na osi lekarz - pacjent. pl
dc.subject.pl komunikacja kliniczna pl
dc.subject.pl komunikacja lekarz - pacjent pl
dc.subject.pl komunikowanie o zdrowiu pl
dc.subject.en clinical communication pl
dc.subject.en Doctor-patient communication pl
dc.subject.en health communication pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 12 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-945105-3-4 pl
dc.date.accession 2017-02-02 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska