Jagiellonian University Repository

Identità individuale e identità collettiva nella traduzione

pcg.skipToMenu

Identità individuale e identità collettiva nella traduzione

Show full item record

dc.contributor.author Bartkowiak-Lerch, Magdalena [SAP11118223] pl
dc.date.accessioned 2015-03-10T13:19:59Z
dc.date.available 2015-03-10T13:19:59Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0023-5911 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3669
dc.language ita pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode pl
dc.subject.other identità pl
dc.subject.other dialetto pl
dc.subject.other traduzione pl
dc.subject.other sociolinguistica pl
dc.subject.other registri pl
dc.title Identità individuale e identità collettiva nella traduzione pl
dc.title.alternative Personal and collective identity in translation pl
dc.title.alternative Tożsamość jednostki a tożsamość zbiorowa w tłumaczeniu pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 223-235 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/102703/edition/88718/content pl
dc.abstract.pl Artykuł stawia sobie za cel zbadanie pojęcia tożsamości i jej realizacji w języku i przekładzie. Punktem wyjścia analizy jest pojęcie tożsamości indywidualnej i zbiorowej oraz zaobserwowane trudności w przekładzie jej językowych wykładników. Z przeglądu przytoczonych przykładów wynika, że tożsamość zbiorowa zakodowana na poziomie systemu językowego – a więc rozumiana nie jako wynik kreacji intencjonalnej jednostki, lecz jako owoc konwencji wspólnoty językowej – jawi się jako obszar, na który należy zwrócić szczególną uwagę podczas procesu świadomego tłumaczenia: aby nie zagubić, w miarę możliwości, specyfiki Innego, by nie pozbawić go konstytutywnych elementów jego tożsamości. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to examine the notion of identity and its realization in the language and in translation. The starting point for the analysis is the notion of personal and collective identity and the observed difficulties in translation of its linguistic exponents. Having examined all the given examples, it turns out that the collective identity encoded on the level of the linguistic system – that is understood not as a result of the intentional creation of the individual, but as the fruit of the convention of the linguistic community – appears as the area of special attention during the process of a conscious translation: in order not to lose, as far as possible, the character of the Other, and not to deprive him of the constitutive elements of his identity. pl
dc.abstract.other L'articolo si pone come obiettivo quello di riferire il concetto dell’identità, nelle sue articolazioni principali, in relazione alla lingua e alle possibilità della sua traduzione. Il punto di partenza per la presente riflessione è il concetto di identità individuale e di gruppo e l’osservazione delle difficoltà nella resa degli espedienti linguistici che la esprimono. Dalla rassegna degli esempi addotti risulta che l’identità collettiva codificata a livello del sistema linguistico – e quindi intesa non come frutto della creazione intenzionale dell’individuo, ma della convenzione della comunità linguistica – è la dimensione sulla quale bisogna focalizzare l’attenzione durante una traduzione cosciente: per non perdere, se possibile, la specificità dell’Altro, per non privarlo degli elementi costitutitvi della sua identità. pl
dc.subject.pl tożsamość pl
dc.subject.pl dialekt pl
dc.subject.pl przekład pl
dc.subject.pl socjolingwistyka pl
dc.subject.pl rejestr językowy pl
dc.subject.en identity pl
dc.subject.en dialect pl
dc.subject.en translation pl
dc.subject.en sociolinguistics pl
dc.subject.en register pl
dc.description.volume 61 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Kwartalnik Neofilologiczny pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-03-14 pl
dc.participation Bartkowiak-Lerch, Magdalena: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska