Jagiellonian University Repository

Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej

Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w ...

Show full item record

dc.contributor.author Kirpsza, Adam [SAP14014799] pl
dc.date.accessioned 2017-02-01T14:48:20Z
dc.date.available 2017-02-01T14:48:20Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1641-2478 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36623
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej pl
dc.title.alternative The conditions for the success of the European Parliament's amendments in the ordinary legislative procedure pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 48-69 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 66-69 pl
dc.identifier.weblink http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/40/3-Kirpsza.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest identyfikacja warunków i technik negocjacyjnych, które wpływają na sukces poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej. W pierwszym kroku postawiono hipotezy dotyczące wpływu określonych czynników na skuteczność postulatów PE. Następnie zweryfikowano je za pomocą regresji logistycznej. Analiza empiryczna wykazała, że jeśli Parlament Europejski chce zwiększyć skuteczność swoich poprawek w zwykłej procedurze ustawodawczej, powinien podejmować siedem działań. Po pierwsze, łączyć kilka projektów w pakiet. Po drugie, formułować swoje postulaty w taki sposób, aby uzyskać dla nich poparcie ze strony Komisji. Po trzecie, negocjować projekty legislacyjne w trialogach. Po czwarte, prezentować w negocjacjach spójne stanowisko, czyli zgłaszać poprawki popierane przez znaczną większość posłów. Po piąte, przeciągać negocjacje na okres bliski końca kadencji PE. Po szóste, desygnować na sprawozdawcę projektu posła, który pochodzi z kraju pełniącego w tym samym czasie funkcję prezydencji w Radzie. Po siódme, prowadzić negocjacje z Radą w okresie, gdy państwo pełniące prezydencję jest bardzo zapracowane. pl
dc.abstract.en The purpose of the article is to identify the conditions that affect the success of the European Parliament's amendments under the ordinary legislative procedure. In the first step, hypotheses were delineated predicting the impact of specific factors on the effectiveness of EP demands. Subsequently, they were verified using the logistic regression. The results revealed that the EP is more likely to be successful in this procedure if it takes seven actions. First, it bundles several legislative proposals in one package. Second, it persuades the European Commission to support its amendments. Third, it negotiates the legislative proposals in trilogues. Fourth, it is cohesive during negotiations. Fifth, it prolongs negotiations with the Council until the end of parliamentary term. Sixth, it designates a rapporteur from a country acting at the same time as the Council Presidency. Seventh, it negotiates with the Council when the Presidency legislative workload is high. pl
dc.subject.pl Parlament Europejski pl
dc.subject.pl zwykła procedura ustawodawcza pl
dc.subject.pl Unia Europejska pl
dc.subject.pl prawodawstwo UE pl
dc.subject.pl sukces poprawek Parlamentu Europejskiego pl
dc.subject.en European Parliament pl
dc.subject.en ordinary legislative procedure pl
dc.subject.en European Union pl
dc.subject.en EU legislation pl
dc.subject.en success of EP amendments pl
dc.description.number 2 (40) pl
dc.description.points 14 pl
dc.description.publication 1,25 pl
dc.title.journal Przegląd Europejski pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-31 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 3; pl
dc.identifier.project 2013/09/N/HS5/04266 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska