Jagiellonian University Repository

Społeczności wirtualne i otwarte innowacje - perspektywa organizacji publicznych

Społeczności wirtualne i otwarte innowacje - perspektywa ...

Show full item record

dc.contributor.author Lenart-Gansiniec, Regina [SAP14018831] pl
dc.date.accessioned 2017-01-31T14:39:14Z
dc.date.available 2017-01-31T14:39:14Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2083-8611 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36501
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Społeczności wirtualne i otwarte innowacje - perspektywa organizacji publicznych pl
dc.title.alternative Virtual community and open innovations - perspective of public organisations pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 82-93 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 92-93 pl
dc.identifier.weblink http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_280/07.pdf pl
dc.abstract.pl Otwarte innowacje czy crowdsourcing wzbudzają coraz większe zainteresowanie wśród badaczy. Jednakże większość publikacji dotyczy zastosowania tych modeli głównie w organizacjach komercyjnych, pomijana jest kwestia tych pojęć w kontekście organizacji publicznych. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka społeczności wirtualnych oraz identyfikacja ich roli w tworzeniu otwartych innowacji z organizacjach publicznych. By zrealizować cel pracy, dokonano analizy dwóch platform crowdsourcingowych, wykorzystywanych przez organizacje publiczne. Jak pokazują wyniki, organizacje publiczne coraz częściej sięgają po pomysły i wiedzę społeczności wirtualnych, głównie przy wykorzystaniu platform crowdsourcingowych. Punktem wyjścia w podjętych rozważaniach jest stwierdzenie, iż społeczności wirtualne posiadają potencjał tworzenia i wypracowania kreatywnych rozwiązań. Zrealizowane badania pozwoliły uszczegółowić dotychczasowy dorobek literaturowy w odniesieniu do znaczenia społeczności wirtualnych dla otwartych innowacji w kontekście organizacji publicznych. pl
dc.abstract.en Open innovation or crowdsourcing are triggering more interest in the academic environment. However, majority of publications are related to application of those phenomena, mainly in commercial organizations, while the matter of those notions in the public organizations context is rather omitted. Purpose of the publication is to characterize virtual societies and identification of their role in development of open innovations in public organizations. For the article’s purpose, two crowdsourcing platforms used by public organizations were analyzed. As the results show, public organizations are increasingly more often reaching for ideas and knowledge presented by virtual communities, mainly in case of crowdsourcing platforms application. A starting point for the undertaken deliberations is a statement, that virtual communities have a potential to establish and develop creative solutions. The realized research allowed to specify the previous literature works in relations to the meaning of virtual communities for open innovation in the public organizations context. pl
dc.subject.pl społeczności wirtualne pl
dc.subject.pl otwarte innowacje pl
dc.subject.pl crowdsourcing pl
dc.subject.pl organizacje publiczne pl
dc.subject.en virtual community pl
dc.subject.en open innovations pl
dc.subject.en crowdsourcing pl
dc.subject.en public organisations pl
dc.description.number 280 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.journal Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-24 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)