Jagiellonian University Repository

"Natio" made visible : the Hungarian political community in illustrated books (ca. 1350-1700)

pcg.skipToMenu

"Natio" made visible : the Hungarian political community in illustrated books (ca. 1350-1700)

Show full item record

dc.contributor.author Mroziewicz, Karolina [SAP14019911] pl
dc.date.accessioned 2017-01-30T10:44:55Z
dc.date.available 2017-01-30T10:44:55Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2081-6774 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36343
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Natio" made visible : the Hungarian political community in illustrated books (ca. 1350-1700) pl
dc.title.alternative Unaoczniona Nacja Węgierska wspólnota polityczna w książkach ilustrowanych (ca. 1350-1700) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-36 pl
dc.identifier.weblink https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/article/view/ch.2016.003/2291 pl
dc.abstract.pl Głównym celem artykułu było zbadanie rozumienia pojęcia natio Hungarica, jakie wyłania się z tekstów i obrazów węgierskich książek ilustrowanych. Chronicon pictum (ca. 1358), Chronica Hungarorum Jánosa Thuróczy’ego (Brno, Augsburg, 1488), Mausoleum regum et Ungariae ducum (Norymberga, 1664), Trophaeum domus Estorasianae (Wiedeń, 1700) oraz Clarissimorum Hungariae heroum icones (Wiedeń, 1652) stanowiły punkt wyjścia do analizy wyobrażeń, jakie wspólnota polityczna miała na swój temat oraz jakie starano się jej narzucić przed erą narodowościowotwórczych procesów osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Artykuł koncentruje się na formatywnym okresie w dziejach ilustrowanej książki węgierskiej, który przyczynił się do powstania wyobrażeń narodowych opartych na micie etnogenezy, pamięci o przodkach i wspólnej historii, wartościach kulturowych, prawie, zwyczajach, modelach zachowania i autoprezentacji oraz wyobrażeniu ojczyzny. Szeroki, obejmujący trzy i pół wieku zakres chronologiczny studium umożliwił prześledzenie najważniejszych przesunięć znaczeniowych, jakie zachodziły w rozumieniu natio Hungarica między połową czternastego stulecia a siedemnastym wiekiem. pl
dc.abstract.en The main objective of this paper is to examine the understanding of the natio Hungarica, as it emerges from the texts and images of a number of richly illustrated Hungarian books. The Chronicon pictum (ca. 1358), János Thuróczy’s Chronica Hungarorum (Brno, Augsburg, 1488), Mausoleum regum et Ungariae ducum (Nuremberg, 1664), Trophaeum domus Estorasianae (Vienna, 1700) and Clarissimorum Hungariae heroum icones (Vienna, 1652) served as points of reference for the discussion on the ways in which the Hungarian political community wanted to be and was perceived prior to its eighteenth- and nineteenthcentury transformation into a modern nation. The study encompasses the formative period of Hungarian illustrated books that contributed to the formulation of the national imagery in Hungary, based on the ethno-genetic myths, memories of shared ancestry and collective past, cultural values, legal code, customs and models of conduct, modes of self-display, and, last but not least, on the imagery of the homeland. The three-and-a-half-century chronological scope of the study has made it possible to trace the major changes which the concept of natio Hungarica underwent between mid-fourteenth and seventeenth centuries. pl
dc.subject.pl natio Hungarica pl
dc.subject.pl książki ilustrowane pl
dc.subject.pl naród pl
dc.subject.pl wspólnota polityczna pl
dc.subject.en natio Hungarica pl
dc.subject.en illustrated books pl
dc.subject.en modern nation pl
dc.subject.en political community pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.11649/ch.2016.003 pl
dc.identifier.eissn 2392-2419 pl
dc.title.journal Colloquia Humanistica pl
dc.title.volume Nation. “Natsiya.” Ethnie pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-11-14 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska