Jagiellonian University Repository

Usłonecznienie w miastach na podstawie wybranych stacji w Europie

pcg.skipToMenu

Usłonecznienie w miastach na podstawie wybranych stacji w Europie

Show full item record

dc.contributor.author Matuszko, Dorota [SAP11011831] pl
dc.date.accessioned 2017-01-20T14:40:06Z
dc.date.available 2017-01-20T14:40:06Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0065-1249 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35729
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Usłonecznienie w miastach na podstawie wybranych stacji w Europie pl
dc.title.alternative Sunshine duration in urban areas based on selected stations in Europe pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 45-56 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 55-56 pl
dc.identifier.weblink http://ltn.lodz.pl/images/agl%20104_2016_full-compressed.pdf pl
dc.abstract.pl W pracy dokonano analizy wieloletniej i rocznej zmienności usłonecznienia w wybranych miastach Europy. Wykorzystano możliwie najdłuższe serie heliograficzne dostępne w internetowych bazach danych. Uwzględniono sumy dobowe i miesięczne usłonecznienia z dwunastu miast europejskich dla wspólnego okresu (lata 1929-1991). Przebieg wieloletni przedstawiono na podstawie możliwie najdłuższych, jednorodnych ciągów. Stwierdzono, że zmienność wieloletnia i roczna usłonecznienia w wybranych miastach Europy wykazuje duże podobieństwo. Zauważono, że podobne tendencje w przebiegu wieloletnim sum rocznych występowały nie tylko w okresach "globalnego zaciemnienia" i "globalnego rozjaśnienia", ale także na przełomie XIX i XX wieku oraz w pierwszej połowie XX wieku. Za przyczyny zmienności usłonecznienia w analizowanych miastach uznano uwarunkowania cyrkulacyjne, szerokość geograficzną oraz czynniki antropogeniczne. pl
dc.abstract.en The study analyzed the long-term and annual variability of sunshine duration in selected European cities. The longest possible series of heliographic data available in online databases were used. The total daily and monthly sunshine duration sums from twelve European cities for the common period (1929-1991) were taken into account. The multi-annual course is presented based on the longest possible, homogeneous sunshine duration series. It was found that long-term and annual sunshine duration variability in selected European cities is very similar. It was noted that similar trends in the longterm course of annual sums occurred not only in the periods of "global dimming" and "global brightening" but also at the turn of the twentieth century and in the first half of the twentieth century. The causes of the variation of sunshine duration in the analyzed cities were found to be the circulation conditions, latitude, and anthropogenic factors. pl
dc.subject.pl klimat miasta pl
dc.subject.pl usłonecznienie pl
dc.subject.pl "globalne zaciemnienie" pl
dc.subject.pl "globalne rozjaśnienie" pl
dc.subject.pl Europa pl
dc.subject.en urban climate pl
dc.subject.en sunshine duration pl
dc.subject.en "global dimming" pl
dc.subject.en "global brightening" pl
dc.subject.en Europe pl
dc.description.number 104 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2451-0319 pl
dc.title.journal Acta Geographica Lodziensia pl
dc.title.volume Klimat i bioklimat miast pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-07 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa