Jagiellonian University Repository

Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie relacjami

pcg.skipToMenu

Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie relacjami

Show full item record

dc.contributor.author Lenart-Gansiniec, Regina [SAP14018831] pl
dc.date.accessioned 2017-01-17T09:40:16Z
dc.date.available 2017-01-17T09:40:16Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2083-8611 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35506
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie relacjami pl
dc.title.alternative Building a learning organization : relationship management pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 29-43 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 41-42 pl
dc.identifier.weblink http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_283/03.pdf pl
dc.abstract.pl Zarządzanie w XXI w. przyjęło nową orientację. Coraz częściej w centrum zainteresowań badań nauk o zarządzaniu znajdują się relacje, wiedza oraz procesy uczenia się organizacji. Podkreśla się znaczenie relacji: umożliwiają one dostęp do niezbędnych zasobów oraz budowanie konkurencyjności. Z kolei cenne zasoby, w szczególności w postaci wiedzy, stanowią budulec i podwalinę organizacji uczącej się. W artykule podjęto próbę zestawienia koncepcji organizacji uczącej się z elementami zarządzania relacjami oraz odnalezienia zależności występujących pomiędzy nimi. Artykuł składa się z trzech części. Część pierwsza ukazuje istotę i rolę relacji. W drugiej przedstawiono istotę koncepcji organizacji uczącej się. Trzecia przedstawia znaczenie zarządzania relacjami dla budowania koncepcji organizacji uczącej się. pl
dc.abstract.en Management in the XXI century adopted a new orientation. Increasingly, research at the heart of modern management science are relationships, knowledge and organizational learning process. It is emphasized that relationships allow businesses access to necessary resources and building competitiveness. Valuable resources are the building blocks and foundation learning organization. This article attempts matches concept of a learning organization with elements of relationship management and exploration of relationships between them. The article consists of three parts. The first part shows the essence and role of the relationship. The second part presents the essence of the concept of a learning organization. The third part shows the importance of relationship management to build the concept of a learning organization. pl
dc.subject.pl zarządzanie relacjami pl
dc.subject.pl organizacja ucząca się pl
dc.subject.pl wiedza pl
dc.subject.pl relacje pl
dc.subject.pl uczenie się pl
dc.subject.en relationship management pl
dc.subject.en learning organization pl
dc.subject.en knowledge pl
dc.subject.en relationships pl
dc.subject.en learning pl
dc.description.number 283 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.journal Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-17 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa