Jagiellonian University Repository

Style przywiązania a psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży w oparciu o studia przypadków

pcg.skipToMenu

Style przywiązania a psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży w oparciu o studia przypadków

Show full item record

dc.contributor.author Adamczyk, Magdalena [USOS126725] pl
dc.date.accessioned 2017-01-12T15:16:44Z
dc.date.available 2017-01-12T15:16:44Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0239-4170 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35280
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Style przywiązania a psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży w oparciu o studia przypadków pl
dc.title.alternative Attachment styles and adolescents psychosocial functioning : case studies pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 89-102 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 100-102 pl
dc.identifier.weblink http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2016/89Adamczyk_Psychoterapia%203%202016.pdf pl
dc.abstract.pl Cel badań: Głównym celem badań było ustalenie związków między poszczególnymi stylami przywiązania a sposobem funkcjonowania młodzieży w sferze psychospołecznej. Przeprowadzone studia przypadków pozwoliły zrozumieć, w jaki sposób doświadczenia wczesnodziecięce, postawy wychowawcze rodziców oraz system rodzinny wpływają na zaburzenia w sferze emocji i zachowania, obserwowane u nastolatków. Metoda W badaniach zastosowano podejście jakościowe. Wykorzystano trzy metody zbierania i analizy materiału: analizę treści dokumentów i dziecięcych wytworów, systematyczną obserwację uczestniczącą oraz pogłębione wywiady z nastolatkami, ich opiekunami i członkami rodzin. Wyniki W badanej grupie wyróżniono trzy style przywiązania: lękowo-ambiwalentny, lękowo-unikający (w dwóch podtypach: lękowo-unikającym i odrzucająco-unikającym) oraz zdezorganizowany. Opisano charakterystyczny dla każdego typu przywiązania sposób funkcjonowania adolescentów w sferach: poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej i społecznej. Do poszczególnych wzorców przywiązania przyporządkowano specyficzne zaburzenia i trudności psychiczne przejawiane przez badaną młodzież, a także dysfunkcje obserwowane w analizowanych systemach rodzinnych. Wnioski Negatywne doświadczenia, wyniesione z wczesnodziecięcej relacji przywiązania, można uznać za czynnik ryzyka wystąpienia poważnych problemów w adolescencji, obejmujących sferę emocjonalną, behawioralną i społeczną. Nadmiernie odrzucające lub permisywne postawy wychowawcze rodziców oraz zaburzona struktura i sposób funkcjonowania rodziny odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Teoria przywiązania nie tylko tłumaczy etiologię zaburzeń okresu adolescencji, ale także oferuje wyczerpujące wyjaśnienie obserwowanych symptomów i użyteczne propozycje terapeutyczne. pl
dc.abstract.en The main aim of the research was to establish the relations between the specific attachment styles and the disorders in adolescent psychosocial functioning. In order to understand how the early childhood experiences, parental attitudes and family system can lead to emotional and behavioural disorders in adolescence, a case study analysis was conducted. Three qualitative methods were applied in this study: content analysis, regular participating observation, in-depth interview with dolescents, their tutors and members of families. In the treatment group, three styles of attachment were distinguished: anxious-ambivalent, anxious-avoidant, and disorganized. Each attachment type is described in terms of its cognitive, emotional, behavioral and social characteristics. Moreover, each attachment style is related to specific child/adolescent mental problems, and to disorders observed in whole family functioning. It seems that early negative attachment experiences constitute a risk factor for developing serious behavioral, emotional or social problems during the adolescence. Rejecting or overly permissive parental attitudes and disorders in family functioning and structure play a crucial role in this process. The attachment theory provides not only a useful explanation of the etiology of such disorders, but also gives us an exhaustive explanation of the symptoms observed and provides useful proposals of treatment methods. pl
dc.description.number 3 (178) pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2391-5862 pl
dc.title.journal Psychoterapia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-02 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska