Jagiellonian University Repository

Uniosceptyczny patriotyzm S. Papieża - P. Döerre'go (cywilizacja śmierci, aborcja, eutanazja)

Uniosceptyczny patriotyzm S. Papieża - P. Döerre'go ...

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2017-01-12T07:56:27Z
dc.date.available 2017-01-12T07:56:27Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1898-3685 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35184
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Uniosceptyczny patriotyzm S. Papieża - P. Döerre'go (cywilizacja śmierci, aborcja, eutanazja) pl
dc.title.alternative Union-sceptic patriotism by Stanislaw Papiez and Piotr Doerre (civilization of death, abortion, euthanasia) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-30 pl
dc.identifier.weblink http://pedkat.pl/images/czasopisma/pk18/PK18_02.pdf pl
dc.abstract.pl 1. Celem artykułu jest pokazanie elementów uniosceptycznej koncepcji patriotyzmu w Polsce na przykładzie wybranych poglądów dwóch krakowskich polityków - Stanisława Papieża (ur. 1965) i Piotra Döerre'go (ur. 1973) z lat 2002-2003. 2. Metodologia. Autor posłużył się historiograficzną metodą analizy dokumentu. 3. Główne wyniki analizy. Tekst ukazuje argumenty P. Döerre'go i S. Papieża przeciwko wejściu Polski w Unii Europejskiej. To wynika z faktu przyjęcia określonego modelu patriotyzmu polskiego (narodowego opartego o chrześcijańską cywilizację). W tekście analizowane są wybrane kwestie dotyczące cywilizacji śmierci – aborcji i eutanazji). Autor omawia racjonalne argumenty na rzecz eurorealizmu (uniosceptycznego patriotyzmu). 4. Ograniczenia wyników analizy. Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji patriotycznych postaw Polaków w ramach pedagogiki kultury narodowej. Ograniczenia dotyczą odniesienia do uniosceptycznego (eurorealistycznego) modelu patriotyzmu polskiego. 5. Implikacje praktyczne. Wyniki analiz można zastosować w dyskusji w polityce polskiej jako racjonalne argumenty na rzecz wzmocnienia kompetencji Państwa Polskiego (kosztem zmniejszenia kompetencji UE) i wzmocnienia patriotyzmu w Polsce (wychowanie patriotyczne). 6. Implikacje społeczne. Wyniki analiz odnoszą się do bytu narodowego Polaków i akcentują cel, w którym Polski Naród jest rzeczywistym suwerenem w Polsce. 7. Oryginalność artykułu (nowa wartość, nowość). Artykuł pokazuje źródłowo uniosceptyczną, eurorealistyczną wersję modelu patriotyzmu polskiego na przykładzie wybranych fragmentów katolicko-narodowej koncepcji Stanisława Papieża i Piotra Döerre'go (2002-2003), dwóch liderów krakowskiego Klubu "Fides et Ratio", odnoszących się racjonalnie do wybranych kwestii dotyczących Unii Europejskiej. pl
dc.abstract.en 1. The goal of this article jest presentation some elements of Union-skeptical idea of patriotism in Poland, on example of selected opinions of two politicians: Stanislav Papiez (born 1965) and Piotr Döerre (born 1973) from Cracow in the years 2002-2003. 2. Methodology. An author used historiographical method for analysis of document. 3. The main results of analysis. This text shows arguments (right) used by P. Doerre and S. Papiez against entry Poland to the European Union. It is due to (it stems from) the fact of the adaptation of a particular model of Polish patriotism (national based on Christian civilization). In the text there are analyzed the selected questions concerning civilization of death - abortion and euthanasia. The author discusses the rational arguments in favor of Eurorealism (Union-skeptical patriotism), he is indicating - encouraged by rational arguments - critical of the European Union - national patriotism. He points idea: nation as a sovereign subject, the state as an instrument in the hands of nation. The author describes the problems of Polish patriotism in the twenty-first century, in the context of sovereignty and independence of Polish nation. 4. Limitations of results of analysis. This article is a contribution to the discussion of patriotic attitudes of Poles in the frame of the pedagogy of national culture. Restrictions (limitations) apply to references to Union-skeptical (Eurorealistic) model of Polish patriotism. 5. Practical implications. Results of analyzes may be used in the discussion in Polish politics as a rational argument for strengthening the competence of the Polish State (at the reduction of the EU competence) and the strengthening of patriotism in Poland (patriotic education). 6. Social implications. The results of analyzes related to the Polish nation and emphasize the purpose for which the Polish nation is the real sovereign in Poland. 7. The originality of the article (new value, novelty). The paper shows source-based Union-skeptical, eurorealistic version of the model of Polish patriotism, based on selected parts of the Catholic-national concept by Stanislav Papiez and Peter Doerre (in the years 2002-2003), two leaders of Krakow Club "Fides et Ratio" rationally related to the question of the European Union. pl
dc.subject.pl patriotyzm pl
dc.subject.pl pedagogika kultury narodowej pl
dc.subject.pl naród pl
dc.subject.pl państwo pl
dc.subject.pl Europa pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl Unia Europejska pl
dc.subject.pl Stanisław Papież (1965- ) pl
dc.subject.pl Piotr Döerre (1973- ) pl
dc.subject.pl cywilizacja śmierci pl
dc.subject.pl aborcja pl
dc.subject.pl eutanazja pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl wychowanie pl
dc.subject.en patriotism pl
dc.subject.en pedagogy of national culture pl
dc.subject.en nation pl
dc.subject.en ethnicity pl
dc.subject.en state pl
dc.subject.en Europe pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en European Union pl
dc.subject.en Stanislav Papiez (1965- ) pl
dc.subject.en Piotr Doerre (1973- ) pl
dc.subject.en civilization of death pl
dc.subject.en abortion pl
dc.subject.en euthanasia pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en upbringing pl
dc.description.number 18 (1) pl
dc.description.points 6 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Pedagogika Katolicka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-10 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska