Jagiellonian University Repository

Research on the effectiveness of transferring skills with the use of e-learning in the precision of blood pressure measurement conducted by pharmacists

Research on the effectiveness of transferring skills ...

Show full item record

dc.contributor.author Nesterowicz, Krzysztof [USOS48884] pl
dc.date.accessioned 2017-01-04T08:39:57Z
dc.date.available 2017-01-04T08:39:57Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2084-977X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34891
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Research on the effectiveness of transferring skills with the use of e-learning in the precision of blood pressure measurement conducted by pharmacists pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-17 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 16-17 pl
dc.identifier.weblink ftp://ftp.zpu.uj.edu.pl/towarzystwodoktorantow/zeszyty_naukowe/scisle/5_Zeszyty_Scisle_nr_5_ONLINE_2012.pdf#page=7 pl
dc.abstract.pl E-learning jest szeroko rozpowszechniony wśród farmaceutów, którzy biorą udział w szkoleniach ciągłych. Zauważalny jest szybki rozwój platform e-learningowych, które oferują kursy edukacyjne. Zachodzi potrzeba standaryzacji i walidacji kursów nauczania zdalnego, szczególnie od kiedy zaczęły być uznawane i akredytowane przed centra edukacji farmaceutycznej, towarzystwa farmaceutyczne, izby i inne instytucje, które nadzorują proces szkoleń ciągłych. Badanie jest skoncentrowane na ocenie przekazywania umiejętności związanych z właściwym pomiarem ciśnienia krwi przez ciśnieniomierz mechaniczny z powietrznym mankietem i stetoskopem. Przekazywanie wiedzy zachodzi w badaniu dwoma metodami nauczania: w ramach e-learningu i kursu stacjonarnego. Efektywność tych metod jest porównywana ze sobą. Otrzymana wartość p z analizy precyzji pomiaru w obu grupach wynosi 0,9376. Jest to wyższa wartość od przyjętego poziomu istotności statystycznej równego 0,05. Nie obserwuje się różnicy w precyzji pomiaru ciśnienia krwi między obiema grupami przy przyjętej wartości poziomu istotności statystycznej 0,05. Nie ma powodu do odrzucenia hipotezy H0. Weryfikowana hipoteza H0 zakłada, że różnica między analizowanymi parametrami z obu prób wynosi zero: H0:Ɵ1=Ɵ2 E-learning okazuje się skutecznym narzędziem nie tylko do przekazywania wiedzy, ale również do uzyskiwania specjalnych umiejętności przez farmaceutów w ich codziennej pracy. pl
dc.abstract.en E-learning is widespread among pharmacists who take part in the continuing education courses. The fast development of e-learning platforms which provide educational courses has been noted. There is a need of standardization and validation of distance learning courses, especially as they have started to be recognized and accredited by continuing pharmacy education centres, pharmaceutical societies, chambers or other institutions which supervise the continuing education process. The study is focused on exploring the transfer of skills related to the proper measurement of blood pressure by mechanical sphygmomanometer with aneroid manometer and stethoscope. The transfer of skills takes place in the research by two learning methods: e-learning and stationary course. Their effectiveness is compared to each other. The received p-value from the analysis of the precision of measurement in both groups is 0.9376. It is higher from the established statistical significance level 0.05. Therefore the hypothesis H0 is not excluded. The verified hypothesis H0 assumes that the difference between analyzed parameters from both samples is null: H0:Ɵ1=Ɵ2 There is not observed any difference in precision of measuring blood pressure between both groups with established statistical significance level 0.05. E-learning shows to be an effective tool not only in transferring knowledge but also in obtaining special skills needed for pharmacists in their daily work. pl
dc.description.number 5 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-3827 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-03 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska