Jagiellonian University Repository

Podmioty uprawnione do odszkodowania za niezgodne z prawem działanie organu administracji publicznej : analiza konstytucyjnoprawna

Podmioty uprawnione do odszkodowania za niezgodne ...

Show full item record

dc.contributor.author Cebera, Agata [SAP14024545] pl
dc.date.accessioned 2016-12-22T11:29:01Z
dc.date.available 2016-12-22T11:29:01Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34481
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Podmioty uprawnione do odszkodowania za niezgodne z prawem działanie organu administracji publicznej : analiza konstytucyjnoprawna pl
dc.title.alternative Entities entitled to demand compensation for illegal acts of public authorities : constitutional law analyzes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 241-262 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 261-262 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+15+%284+2016%29/dcd5e4d8-a96e-41fb-b165-35b92a9e2280#page=241 pl
dc.abstract.pl Współcześnie problem odszkodowania za niezgodne z prawem działania organów władzy publicznej nabiera szczególnego znaczenia, a kompensata wyrządzonych przez nie szkód stanowi jeden z podstawowych filarów ochrony wartości, jakie niesie z sobą demokratyczne państwo prawa. Zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, która została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Artykuł 417 § 1 k.c. precyzuje, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Analiza powołanych przepisów wskazuje, że ustawodawca dość lakonicznie określił katalog podmiotów uprawnionych do tego odszkodowania, dlatego niezbędne jest podjęcie szczegółowych zabiegów interpretacyjnych w tym zakresie. pl
dc.abstract.en In accordance with the art. 77 part 1 of the Constitution of the Republic of Poland each person has a right for compensation for the harm caused by illegal actions taken by the public authorities. Article 417 § 1 c.c. stipulates that the State Treasury, local government unit or other entity entitled by law to act on behalf of the State is liable for damages incurred by illegal acts or omissions while exercising public authority. Analysis of the abovementioned provisions indicates that legislator briefly defines the list of entities entitled to demand this compensation, so that detailed interpretation of this issue is necessary. pl
dc.subject.pl odpowiedzialność odszkodowawcza państwa pl
dc.subject.pl odpowiedzialność odszkodowawcza administracji pl
dc.subject.pl odszkodowanie pl
dc.subject.en compensation pl
dc.subject.en liability of administration pl
dc.subject.en liability of public authorities pl
dc.description.number 15 (4) pl
dc.description.points 2 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Tom prawniczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Administracyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska