Jagiellonian University Repository

Performans jako asamblaż

pcg.skipToMenu

Performans jako asamblaż

Show full item record

dc.contributor.author Chaberski, Mateusz [SAP14015376] pl
dc.date.accessioned 2016-12-21T08:34:41Z
dc.date.available 2016-12-21T08:34:41Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1233-0477 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34335
dc.language pol pl
dc.title Performans jako asamblaż pl
dc.title.alternative Performance as assemblage pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 84-91 pl
dc.description.additional Bibliogr. pl
dc.identifier.weblink http://www.academia.edu/26656559 pl
dc.abstract.pl Mateusz Chaberski analizuje genealogię perfomansu jako różnego tupu asamblażu. Problematyzuje kwestię opisu doświadczenia odbiorców, uczestników sztuki, która wymyka się sztywnym podziałom mechanistycznej filozofii Kartezjusza. Sformułowany zostaje wniosek, iż współczesna teoria asamblaży znosi fundamentalną opozycję podmiotu i przedmiotu, czyniąc je zmiennymi w zależności od interakcji zachodzących między poszczególnymi jego elementami. Za przykład służy autorowi między innymi performance "Growing Geometries", polegający na wstrzykiwaniu grzybom tuszu we wczesnej fazie ich rozwoju. Przekształcenie się grzybów z biernego tworzywa w samodzielny obiekt artystyczny powoduje przekształcenie się naukowca w obserwatora. W ten sposób zostaje sformułowana teza, iż badacz asamblaży nie może postępować jak obiektywny obserwator rzeczywistości, ale musi uwzględniać własne uwikłanie w relacje z przedmiotem swoich badań. pl
dc.abstract.en Mateusz Chaberski analyzes the genealogy of performance as various types of assemblage. He problematizes the issue of describing audience experience, which eludes the rigid divisions of a mechanistic Cartesian philosophy. He formulates the conclusion that the contemporary theory of assemblage collapses the fundamental opposition between subject and object, making them interchangeable, depending on the interaction that occurs between their various components. Among his examples is the performance Growing Geometries, which involves injecting mushrooms with ink in an early phase of their development. The mushrooms’ transformation from passive material to independent work of art turns the scientist into an observer. This leads Chaberski to the thesis that the assemblage scholar cannot proceed like an objective observer of reality - he must consider his own entanglement with the subject of his study. pl
dc.subject.pl performans i jego metafory pl
dc.subject.pl Growing Geometries pl
dc.subject.pl asamblaż pl
dc.subject.en performance and its metaphors pl
dc.subject.en Growing Geometries pl
dc.subject.en assemblage pl
dc.description.number 133-134 pl
dc.title.journal Didaskalia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-12-20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project 2014/14/M/HS2/00564 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 14


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)